Internationella riktlinjer och principer

EKN uppmuntrar alla företag att tillämpa principerna i FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

FN:s Global Compact innefattar principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption riktade till företag. Principerna baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption. 

OECD:s riktlinjer är gemensamma rekommendationer från OECD-ländernas regeringar om bland annat mänskliga rättigheter, information, arbetsrätt, miljöskydd, bekämpande av mutor, konsumentskydd och konkurrens. Riktlinjerna återspeglar god praxis för alla företag.
FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter består av tre grundpelare: statens skyldighet att skydda de mänskliga rättigheterna, företags ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna, samt möjlighet att få sin sak prövad om rättigheterna inte respekteras. Principerna antogs unisont av FN:s råd för mänskliga rättigheter i juni 2011.

OECD:s riktlinjer är gemensamma rekommendationer från OECD-ländernas regeringar om bland annat mänskliga rättigheter, information, arbetsrätt, miljöskydd, bekämpande av mutor, konsumentskydd och konkurrens. Riktlinjerna återspeglar god praxis för alla företag.

FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter består av tre grundpelare: statens skyldighet att skydda de mänskliga rättigheterna, företags ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna, samt möjlighet att få sin sak prövad om rättigheterna inte respekteras. Principerna antogs unisont av FN:s råd för mänskliga rättigheter i juni 2011.


http://www.ekn.se/