Antikorruption

EKN accepterar inte att korruption förekommer i de affärer som vi garanterar. Den som söker en garanti måste intyga att mutor inte lämnats i affären, samt informera om eventuella ersättningar till agenter. Garantin blir ogiltig om det senare visar sig att det har förekommit mutor.

Den som ansöker om garanti ska lämna följande information i ansökningsblanketten:

  1. Ett intygande att sökanden, involverat koncernbolag[1] eller någon annan som handlar på dennes vägnar, inte i samband med den exportaffär som ansökan avser har lämnat eller kommer att lämna mutor eller andra otillbörliga förmåner. Om sökanden är banken så ska även exportören intyga detta i ett särskilt s k Tilläggsblad till ansökan från banken.
  2. Information om agent har anlitats i exportaffären.
  3. Sökanden ska ange om denne, involverat koncernbolag eller annan som handlar på sökandes uppdrag finns upptagen på Värdsbankens publika lista över svartlistade företag, se länk i högerspalten på denna sida.
  4. Sökanden ska ange om denne, involverat koncernbolag eller någon annan som handlar på uppdrag av sökanden är under åtal i en nationell domstol eller inom en femårsperiod före ansökan är dömd i en nationell domstol för mutbrott eller liknande brottslig gärning i något land.
  5. Sökanden ska ange om denne är delgiven misstanke om mutbrott eller liknande brottslig gärning eller om sökanden har kännedom om att någon annan, fysisk eller juridisk person som handlar på uppdrag av sökanden, delgivits misstanke om mutbrott eller liknande brottslig gärning.
  6. Ett intygande att sökanden är medveten om att EKN:s ansvar för garantin kan upphöra och att en redan utbetalad skadeersättning kan återkrävas om muta eller annan otillbörlig belöning har förekommit i exportaffären. Om sökanden är banken så ska även exportören intyga detta i Tilläggsblad till ansökan från banken.

EKN informerar dessutom om konsekvenserna av att bryta mot den svenska lagstiftningen om mutor.


[1] Med involverat koncernbolag menas ett bolag inom samma koncern som sökanden och som varit inblandad vid kontraktsförhandlingarna/lånekontraktsförhandlingarna avseende den aktuella exportaffären eller på annat sätt medverkat i förhandlingarna/låneförhandlingarna med köparen


EKN:s policy och riktlinjer

Läs mer

Kontaktpersoner

Diana Sewerin
Affärsområde stora företag
08-788 00 43

Lars Svensson
Affärsområde små och medelstora företag
08-788 00 50

Eva Kullberg Tideman
Stabsjurist
08-788 01 56

http://www.ekn.se/