Miljö och social hänsyn

Hänsyn till miljön och sociala frågor är viktiga delar i EKN:s bedömning av exportaffärer. EKN:s policy för ansvarsfullt företagande i garantigivningen syftar till att motverka negativa effekter på miljön och sociala förhållanden.

Med miljöpåverkan avses i EKN:s riktlinjer påverkan på luft, vatten, mark, resursförbrukning (energi, material, vatten, land), avfall, buller, påverkan på känsliga natur- och kulturområden (t ex nationalparker, naturreservat, urskog).

EKN tar också hänsyn till sociala frågor i garantigivningen genom att bedöma risken för, samt om möjligt motverka, eventuell negativ effekt på mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden i projektet, köparföretaget och dess omgivning.

EKN:s hänsyn till mänskliga rättigheter lägger särskild vikt vid de rättigheter som har en stark koppling till affärsverksamhetens påverkan på dess omgivning. Det gäller företags påverkan på hälsa och säkerhet i närområdet, folkomflyttningar, ursprungsbefolkning, sårbara grupper samt kulturområden.

Arbetsförhållanden i köparföretaget bedöms främst genom risk för barnarbete, tvångsarbete, diskriminering, hälsa och säkerhet samt rätten till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar.

EKN gör en granskning enligt särskilda riktlinjer vid affärer med risk för negativ påverkan på miljön och social förhållanden. Riktlinjerna bygger på OECD:s rekommendation om gemensamma förhållningssätt för miljö och social hänsyn vid statsstödda exportkrediter (OECD ”Common Approaches”). 

OECD:s Common Approaches täcker inte export av militär utrustning. I sådana affärer har Inspektionen för strategiska produkter (ISP) ett specifikt uppdrag från regeringen att pröva försvarsmaterielexportens lämplighet.

Ansökan om garanti kan avslås om EKN:s granskning visar på starkt negativa effekter på miljö och sociala förhållanden, eller om nödvändig information inte erhålls.


http://www.ekn.se/