Motgaranti

Banker och andra som ställer ut kontraktsgarantier kan ansöka om motgaranti. EKN:s motgaranti täcker utställarens regressrisk på säljaren om förmånstagaren i en kontraktsgaranti, vanligtvis köparen, begär utbetalning. Denna garanti skyddar mot händelser som inträffar från och med dagen då kontraktsgarantin ställs.

 

Med en EKN-garanti får utställaren, vanligtvis en bank, ersättning från EKN om säljaren inte betalar för den regressfordran banken har. 

Kontraktsgarantier som kan garanteras

Motgarantin kan omfatta olika typer av kontraktsgarantier, exempelvis förskotts- eller fullgörandegaranti. Det är vanligt att de är av typen on-demand, det vill säga förmånstagaren behöver inte ange anledning till krav på utbetalning från banken.

Banken kan ansöka om motgaranti för olika typer av affärer med utlandet: varuexport och tjänsteexport. EKN kan även ställa motgarantier för en banks risk vid transaktioner mellan svenska bolag. Förutsättningen är att det är en affär som i förlängningen leder till svensk export. Det kan exempelvis gälla underleveranser där slutprodukten säljs till utlandet. EKN kan garantera både små och stora affärer med motgarantin.

Prissättning

EKN tar ut en premie som ska spegla ett marknadspris för risk och kostnad i affären. Premien anges i procent av det garanterade beloppet.

EKN:s villkor

Garantin regleras av EKN:s allmänna villkor för motgarantier (november 2004).


Läs mer om garantin

I faktabladet finns beskrivning av garantin, förutsättningar och information om hur du ansöker. Kontakta oss gärna om du har några frågor, tel 08-7880000.
Faktablad i pdf
Ansökningsblanketter

http://www.ekn.se/