Ersättning från EKN

Om du har en kund som inte betalar din fordran på förfallodagen, kan du ansöka om skadeersättning från EKN. 

Förutsättningar för ersättning

Din fordran ska vara klar och förfallen, det vill säga det ska inte finnas någon tvist om fordrans giltighet.

Du ska ha anmält den uteblivna betalningen till EKN (anmälan om dröjsmål) och därefter begärt att få skadeersättning.

Det är en förutsättning för skadereglering att affären och garantitagarens agerande stämmer överens med EKN:s garantivillkor.  

När får du ersättning?

Efter en väntetid (karenstid), som räknas från respektive förfallodag, betalar EKN ut skadeersättning till dig under garantin. EKN:s utbetalningar följer i princip samma takt som den du har avtalad med din kund.

Du får ett brev från EKN med en bekräftelse på beloppet som vi kommer att betala och information om vilket konto vi sätter in det på. Beloppet är skadebeloppet minus din självrisk, om det finns en sådan. Har ditt avtal med kunden en dröjsmålsränteklausul, får du ränta under karenstiden. 

Om din köpare eller låntagare har gått i konkurs, eller om en ny betalningsplan är avtalad men inte följs, betalar EKN ut skadeersättning direkt på förfallodagen, dvs vi tillämpar ingen karenstid.

EKN:s handläggningstid på högst 15 dagar tillkommer. Du får dröjsmålsränta (räntekompensation) om vi inte har hanterat din ansökan inom dessa 15 dagar.

Så här gör du för att få ersättning

Du ska ansöka om skadeersättning skriftligen till EKN. Innan vi betalar ut ersättningen ska du överlåta en fordran till på EKN som motsvarar hela det aktuella förfallet. 

För att EKN ska kunna betala ut ersättning behöver vi tillsammans med din anmälan kopior på dokument som styrker att fordran finns och vilket belopp det gäller samt visar vilka åtgärder som vidtagits.

Checklista

Det här ska din ansökan om skadeersättning innehålla.

 • En redogörelse för grunderna till begäran om skadeersättning om detta inte framgår av tidigare korrespondens mellan dig och EKN.
 • En redogörelse för hur den obetalda fordran är beräknad; fordrans belopp, upplupen ränta och eventuell dröjsmålsränta.
 • Information om du har fått betalt för en fordran som inte är garanterad av EKN.
 • Information om du har återtagit den exporterade varan och i så fall om du har sålt den vidare och till vilket pris.
 • Information om du har tagit någon säkerhet i anspråk och iså fall värdet på säkerheten.
 • Kopior av relevanta dokument, till exempel:
  • fakturor
  • kravbrev till köparen eller låntagaren
  • kravbrev till en borgensman
  • växlar
  • växelprotestprotokoll
  • handlingar som visar att köparen eller låntagaren har kommit på obestånd
  • handlingar som visar att du har bevakat din fordran – eller att banken har bevakat sin fordran – i köparens eller låntagarens konkurs
  • deponeringsbevis, det vill säga en handling som visar att fordran har betalats i lokal valuta.

Förutom ovanstående handlingar kan EKN komma att begära ytterligare handlingar, så som originalhandlingar om det är nödvändigt i arbetet med att få din fordran betalad.  


http://www.ekn.se/