Garanti för investeringskrediter

EKN:s garanti för investeringskrediter ökar möjligheten för banker att finansiera små och medelstora exporterande företags investeringar i produktionsanläggningar och maskiner i Sverige. Även underleverantörer till små och medelstora företag kan nyttja garantin. EKN garanterar 50 procent av den kredit som banken beviljar.

Garanti för investeringskrediter skyddar banken mot förlust om kredittagaren inte återbetalar den garanterade krediten. Vid förlust ersätter EKN banken med 50 procent av den utestående krediten som garantin avser.

Krediter som kan garanteras

EKN kan utfärda garanti för investeringskrediter för lån som avser finansiering av produktionsanläggningar eller maskiner. Garantin kan även användas i samband med leasing. Om investeringen inte är relaterad till specifika exportaffärer ska en väsentlig del av kredittagarens omsättning utgöras av export av svenska varor och tjänster.

EKN kan även utfärda garanti för investeringskrediter när kredittagaren är underleverantör till ett exporterande företag och det finns en etablerad affärsrelation.

Garantin utfärdas till banker eller andra kreditgivare som lämnar krediter till små och medelstora företag med högst 250 anställda och högst 500 miljoner kronor i omsättning. Kredittiden får uppgå till maximalt sju år.


Läs mer om garantin

I faktabladet finns beskrivning av garantin, förutsättningar och information om hur du ansöker. Kontakta oss gärna om du har några frågor, tel 08-7880000.
Faktablad.pdf
Ansökningsblanketter

http://www.ekn.se/