Rörelsekreditgaranti

Rörelsekreditgarantin underlättar kapitalförsörjningen för små och medelstora företag - dels exportföretag, dels företag som är underleverantörer till exporterande företag. Garantin minskar bankens risk på kredittagaren och ökar utrymmet för nya krediter. Garantin riktas till banker och annan kreditgivare som lämnar krediter till små- och medelstora företag med högst 250 anställda och högst 500 miljoner i omsättning.

Med en rörelsekreditgaranti delar banken risken med EKN, när banken lämnar rörelsekrediter i form av lån, checkkredit eller övertrasseringsrätt. EKN garanterar 50 procent av det beviljade beloppet.

Krediter som kan garanteras

  • När kreditagaren är ett exporterande företag

EKN kan utfärda rörelsekreditgaranti för lån, checkkredit och övertrasseringsrätt som avser kapital för att finansiera exportverksamhet. Behovet av kapital kan vara för kostnader som uppkommer redan innan en exportorder är tecknad eller efter avtal. Det ska vara skiljt från kredittagarens behov av mer långsiktigt risk- eller egenkapital för att exempelvis etablera sig som exportör.

Avser ansökan en checkkredit eller ett lån som inte avser finansiering i en specifik exportaffär ska en väsentlig del av kredittagarens omsättning utgöras av export av svenska varor eller tjänster.

  • När kredittagaren är underleverantör till ett exporterande företag

EKN kan även utfärda rörelsekreditgaranti för lån, checkkredit och övertrasserings-rätt när kredittagaren är underleverantör till ett exporterande företag.

Avser ansökan en checkkredit eller ett lån som inte avser finansiering av en specifik exportaffär ska en väsentlig del av det exporterande företagets omsättning utgöras av export av svenska varor och tjänster.

Förutsättningar för EKN:s rörelsekreditgaranti

Banken ska tillhandahålla det underlag som EKN behöver för att fatta beslut om garantin, inklusive EKN:s premie och övriga villkor. Kreditens löptid ska normalt inte uppgå till mer än 24 månader. För en checkkredit får löptiden vara högst 12 månader.

Mer detaljer finns i faktabladet för rörelsekreditgaranti.


Läs mer om garantin

I faktabladet finns beskrivning av garantin, förutsättningar och information om hur du ansöker. Kontakta oss gärna om du har några frågor, tel 08-7880000.
Faktablad.pdf
Ansökningsblanketter

http://www.ekn.se/