Om landriskbedömning

För varje ansökan om garanti gör EKN en bedömning av risken för utebliven betalning i den specifika affären. Denna riskbedömning innefattar två huvudkomponenter – bedömning av den politiska risken (landriskbedömningen) och av den kommersiella risken.

Premien för EKN:s garantier baseras på denna riskbedömning av politiska och kommersiella händelser.

Hur går landriskbedömning till?

Det centrala i landriskbedömningen är att värdera ett lands förmåga att transferera valuta för utlandsbetalningar. Den förmågan avgörs av en mängd olika förhållanden som kan grupperas i politiska, ekonomiska och finansiella faktorer. Landriskbedömningen består i att väga samman och värdera dessa faktorer för att komma fram till en slutsats om ett lands betalningsförmåga. Andra aspekter i landriskbedömningen är till exempel riskerna för myndighetsingripanden eller hur regleringsmiljön kan påverka en enskild affär i det aktuella landet – faktorer som kan spela stor roll i bedömningen av en enskild affär.

Landanalyserna baseras på ett omfattande källmaterial från bland annat InternationellaValutafonden (IMF), Världsbanken, kreditvärderingsinstitut, konsultfirmor och garantiinstitut inom OECD. EKN deltar också aktivt i arbetet inom OECD som går ut på att årligen besluta om riskklassificering av drygt 140 länder. Denna klassificering ligger till grund för att fastställa den lägsta tillåtna premien för kreditrisk för varje land.

Landriskbedömningen uttrycks i en landpolicy

EKN summerar landriskbedömningen i en landpolicy där vi uttrycker de grundläggande riktlinjer som vi använder för olika länder. Vi uppdaterar landpolicyn löpande. Den bygger på EKN:s egen riskuppfattning och på de minimipremienivåer för politisk risk som fastställs inom OECD-samarbetet.

Policyn innehåller prisinformation uttryckt i landriskklasser. Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Policyn ger också information om EKN:s möjlighet att lämna garantier. Detta beskrivs genom uttrycken normal riskprövning, högre krav i riskprövningen, mycket restriktiv eller ingen garantigivning.  

Här på webbplatsen markeras normal riskprövning med grönt, högre krav på riskprövningen med gult och mycket restriktiv eller ingen garantigivning med rött. EKN:s möjlighet att lämna garantier för ett land kan vara olika för olika risktyper inom landet.

EKN delar in dem på följande vis:

  • rena statsrisker
  • andra offentliga köpare
  • banker
  • företag

EKN kan till exempel ha gult (dvs högre krav i riskprövningen) för rena statsrisker men grönt (dvs normal riskprövning) för övriga risktyper.

Om ingen policy är fastställd för landet markeras det med grått. 

Export med kort risktid, till närmarknader

Vi har även en särskild policy för länder där EU av konkurrensskäl har begränsat EKN:s och andra garantiinstituts möjligheter att lämna garantier för risktider under två år. Policyn gäller EU:s medlemsländer samt Australien, Island, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Norge, Schweiz och USA.

Innebörden är att EKN och andra medlemsländers motsvarighet till EKN inte kan ställa ut sådana garantier.

I EKN:s landlista är länderna med denna policy markerade med blått.

Med anledning av den ekonomiska situationen i Grekland har EU-kommissionen beslutat att tillåta statliga institut att försäkra kortfristiga affärer med Grekland till mitten av 2017.


Risk och premier

EKN:s bedömning av den kommersiella risken i en affär: EKN gör en kreditanalys av det köpande företaget och den koncern i vilken företaget ingår. Syftet är att bedöma förutsättningarna för köparens framtida verksamhet.
Läs mer

http://www.ekn.se/