Ansvarsfullt företagande i garantigivningen

EKN vill främja ansvarsfullt företagande. Vi bedömer risken för negativ miljöpåverkan inför beslut om garanti. Vi beaktar även sociala frågor och att korruption inte förekommer i affären. Några av frågorna i ansökningshandlingen handlar om detta.

Det innebär att vi ibland ber den som ansöker om garanti om utförlig miljöinformation, exempelvis miljökonsekvensbeskrivningar eller utredningar om arbetsförhållanden.

Mer om Hållbarhet


EKN:s landriskbedömning

EKN summerar landriskbedömningen i en landpolicy där vi uttrycker de grundläggande riktlinjer som vi använder för olika länder. Vi uppdaterar landpolicyn löpande. Den bygger på EKN:s egen riskuppfattning och på de minimipremienivåer för politisk risk som fastställs inom OECD-samarbetet.
Läs mer

http://www.ekn.se/