A- och B-klassade affärer

A- och B-affärer, där A innebär påtaglig miljöpåverkan och B en viss påverkan, med garanterat belopp över 100 miljoner kronor med risktid överstigande två år, rapporterar EKN till OECD.

A-projekt

Damm- och transmissionsprojekt, Brasilien

Leverans av transmissionsstationer angränsande till ett dammprojekt i floden Rio Madeira. Dammarna kommer att konstrueras i ett lågt område varför den yta som läggs under vatten är begränsad. Det finns ett flertal program för att hantera miljö- och sociala konsekvenser i området. Behovet av energi i Brasilien är enormt och ofta är alternativet till vattenkraft, kol eller olja.

B-projekt

Gruvprojekt, Polen

Projektet innebär öppnande av ett befintligt stenbrott för mineral. Området är sedan tidigare påverkat av brytning och kommer inte leda till ytterligare miljöpåverkan.

Gasturbiner, Ryssland

Affären innebär export av gasturbiner för energiförsörjning till befintligt oljeraffinaderi och gasfält. Vid nyttjande av fossilt bränsle för energiframställning är gas ur miljösynpunkt generellt det effektivaste bränslet. Turbinernas utsläpp av kväveoxider understiger Världsbankens och EU:s rekommendationer och riktlinjer.

Turbiner till solkraftpark, Spanien

Projektet innebär uppförande av ett energiverk för pappers- och kartongtillverkning. Utsläppen av kväve-oxider från gasturbinerna kommer att ligga inom Världsbankens utsläppskrav. Projektet kommer även att medföra lägre utsläpp av koldioxid jämfört med nuvarande situation.

Pappersbruk, Borneo Malaysia

Exporten avser maskinutrustning till befintlig pappers-anläggning på Borneo. Investeringen innebär att miljöförbättringar uppnås, bl a byte av blekningsteknik från klorgas till klordioxid. Energiproduktionen kommer att läggas om till biobränsle. Produktionen baseras i dagsläget på råvara från Mixed Tropical Hardwood och akacia, som certifieras genom Rainforest Alliance vilket intygar att råvaran är legal. Ytterligare skärpning av kraven sker genom en pågående Forest Stewardship Council (FSC) certifiering.

Pappersbruk, Turkiet

Projektet innebär ny utrustning som uppförs parallellt med befintlig byggnad. Vattenförbrukningen i processen är i ett internationellt perspektiv låg. Utsläppen till vatten kommer att väl klara kraven i världsbanksstandarden med avseende på kemisk syreförbrukning, biologisk syreförbrukning och suspenderbara partiklar. Energiproduktion kommer att baseras på naturgas varvid utsläpp av andra ämnen än koldioxid blir låga.

Undervattenkabel, Irland

Dragningen går huvudsakligen genom mjuk havsbotten vilket är bästa tänkbara miljö. Störningen av djurlivet vid anläggandet bedöms vara begränsad. Kabellösningen kommer att bidra till att öka Irlands elförsörjning från förnybar energi.

 
 

Publicerad: 2011-04-01
Senast uppdaterad: 2011-04-01