A- och B-klassade affärer

Affärer med medel- och långfristiga krediter klassificeras i kategorierna A, B eller C, beroende på deras miljömässiga och sociala risk. A-klassade affärer innebär påtaglig påverkan och B-klassade affärer viss påverkan. A- och B-affärer på mer än 100 miljoner kronor rapporteras till OECD och beskrivs här.

Floden Tungnaa på Island

Floden Tungnaa på Island

A-projekt

Island, vattenkraftanläggning

Anläggning av ett vattenkraftverk, en vattendamm och transmission av producerad el. Dammen sätter 7 km2 mark under vatten och torrlägger 10 km av floden Tungnaa. Ingen befolkning berörs direkt av projektet. Det förekommer inte så mycket fisk eller fågel i området, varför påverkan på faunan bedöms vara låg.

B-projekt

Brasilien, fiberlinje

All skogsråvara kommer från etablerade skogsplantager i området och avverkning sker i enlighet med brasiliansk lagstiftning, av underleverantörer som är licensierade. Angivna utsläpp är i överensstämmelse med IFC:s riktlinjer. Projektet bedöms ha en begränsad miljöpåverkan.

Etiopien, lastbilar till cementbruk

Cementbruket klarar internationellt uppställda standards för cementbruk, vilket bland annat innebär hänsynstagande till jord- och markförhållanden, rening av utsläppsvatten, luft, begränsning av ljud- och vibrationseffekter med mera. Studier har genomförts i samband med brytning och transport av sandsten och kol, som används i processen. De aktuella fordonen och transportlösningen som levererats uppfyller högt ställda krav vad gäller utsläpp, buller, driftsekonomi och arbetsmiljö.

Hong Kong, utrustning för papperstillverkning

Projektet innebär uppförande av en ny anläggning för tillverkning av mjukpapper. Anläggningen kommer att byggas i ett etablerat industriområde. Råvaran är inköpt pappersmassa från Kanada. Analys av projektet visar att utsläppsnivåer ligger inom IFC:s riktlinjer och projektet bedöms ha en begränsad miljö­påverkan.

Kanada, utrustning för papperstillverkning

Exporten avser utrustning till en befintlig pappersproduktion. Reningstekniken följer internationella miljökrav och miljörisken är liten.

Litauen/Sverige, transmission

Projektet gäller en sjökabel från Litauen till Sverige och en omriktarstation i Litauen. Studier av liknande projekt visar att miljöpåverkan är acceptabel.

Ryssland, utrustning för krafttillverkning

Exporten avser leverans till utbyggnad av existerande kraftverksenhet, som ska försörja ett befintligt raffinaderi med energi. Vid användandet av fossilt bränsle för energiframställning är gas ur miljösynpunkt generellt det mest attraktiva och effektiva bränslet. Utsläpp av kväveoxider håller internationell standard och understiger EU:s och Världsbankens rekommendationer och riktlinjer.

Sri Lanka, byelektrifiering

Projektet genomförs i enlighet med lokal miljölagstiftning och har nödvändiga lokala tillstånd. Transmissionslinjen kommer inte att gå genom några känsliga naturområden, utan mestadels längs befintliga vägar. En positiv effekt av projektet är att beroendet av fotogen och dieselkraftverk i byarna upphör, vilket lokalt minskar skadliga utsläpp i luften. Därutöver är effekten på fattigdomsbekämpning mycket stark, då permanent elektricitet är en förutsättning för företagande och ekonomisk utveckling.

Tanzania, utrustning för kraftgenerering

Byggnationen av ett kraftverk kommer att ske på ett befintligt kraftverksområde, varför redan befintlig infrastruktur som till exempel gasledningar och transmissionslinjer kan användas. Det finns ingen vegetation på platsen och inget skyddat djurliv. Projekten kräver heller ingen folkomflyttning så den sociala påverkan bedöms som låg. Med naturgas som drivkälla är även utsläppen begränsade och inom Världsbankens riktlinjer. De miljömässiga konsekvenserna bedöms vara begränsade.

Turkiet, utrustning för papperstillverkning

Den aktuella investeringen kommer att utöka produktionskapaciteten på befintlig anläggning. Exporten innebär att en ny mjukpappersmaskin kommer att installeras i en befintlig produktionsanläggning. Råvaran utgörs av pappersmassa inköpt på spotmarknaden. Produktionsutrustning och miljövårdande åtgärder är enligt EU-standard och de angivna utsläppsvärdena uppfyller IFC:s riktlinjer. Sammantaget bedöms projektet ha en begränsad miljöpåverkan.

 
 

Publicerad: 2011-04-01
Senast uppdaterad: 2012-02-21