Bedömning av projekt med risk för påverkan

Under året garanterade EKN fem A-klassade och fyra B-klassade projekt överstigande 100 miljoner kronor och över två års kredittid, vilka rapporteras till OECD. För samtliga projekt är vår bedömning att riskerna hanteras ansvarsfullt. De följer internationell standard, huvudsakligen "International Finance Corporations (IFC) Performance Standards on Evironmental and Social Sustainability".

Projekten beskrivs här kortfattat, inklusive några av de punkter som EKN:s ställningstagande bygger på. De krav på rapportering som nämns syftar till att kontrollera att miljöplaner och sociala handlingsplaner följs och att internationell standard uppfylls även efter att EKN ställt ut en garanti. I särskilt komplexa projekt kräver EKN att långivaren kan säga upp lånet om projektet bryter mot miljö- och sociala villkor.

A-klassade projekt

Indien, kraftöverföringssystem

Överföringssystemet för utltrahögspänd likström (UHVDC) ska transportera elektricitet från vattenkraft i nordöstra Indien till den folkrika regionen Agra i centrala Indien. Transmissionledningen är 1700 kilometer lång och har en kapacitet på 8000 MW.

 • Inga skyddade naturområden, utrotningshotade arter eller kulturellt skyddade områden eller byggnader berörs.

Colombia, ång- och gasturbiner till raffinaderi

Turbinerna ska tillgodose en stor del av oljeraffinaderiets energibehov och investeringen ingår i en större uppgradering och expansionsplan. Miljöpåverkan kommer från utsläpp av avloppsvatten, utsläpp av föroreningar till luft, miljöfarligt avfall och buller.

 • En helt ny reningsanläggning för avloppsvatten kommer att byggas och anläggningen är dimensionerad för att klara internationella krav.
 • Ett styrsystem för såväl miljö som socioekonomiska och kulturella aspekter har tagits fram.
 • I EKN:s villkor finns krav på rapportering.

Brasilien, maskinutrustning till massa- och pappersbruk

Leverans till ett massa- och pappersbruk som byggs i Três Lagoas nordväst om Sao Paolo och som kommer att bli ett av världens största. Fiberråvara är eukalyptus. I projektet ingår anläggningar för eukalyptusplantager samt vissa investeringar för kraftöverföring och logistik.

 • Fabriken är byggd med modern etablerad teknik både vad avser produktionen och reningsanläggningar.
 • Skogscertifiering enligt FSC genomförs på alla plantager under tiden 2012-2017.
 • De sociala problem rörande bostadssituationen som uppstod under anläggningstiden har förbättrats efterhand.
 • I EKN:s villkor finns krav på rapportering.

Indien, tillverkning av plastråvara

Processteknologi och utrustning för tillverkning av TDI (toluen diisocyanat) som används som plastråvara. Den kemiska fabriken ligger i staten Gujarat i nordvästra Indien. Råvaror och produkter är toxiska och kräver väl utvecklad produktions- och säkerhetsteknik samt välutbildad personal.

 • De processtekniska och miljötekniska installationerna följer modern teknik.
 • Både utsläpp till luft och vatten behandlas i reningsanläggningar.
 • Företaget har certifierade ledningssystem för kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14001) och säkerhet (OHSAS 18000).

Uruguay, massa- och pappersbruk

Projekt med nytt massabruk, kraftverk, vägar och ny djuphamn samt plantager för eukalyptus.

 • Tekniken kommer att följa "Best Available Technology" och kraftverket kommer att drivas med förnybara bränslen. Alla utsläpp till luft och vatten kommer att ligga under internationella krav.
 • Vedråvaran kommer att klara FSC:s krav på hållbart skogsbruk.
 • Villkor om teknisk hantering och information till lokalbefolkningen kommer att följas upp och rapporteras till EKN.

B-klassade projekt

Ryssland, gasturbiner till kraftverk

Gasturbiner till kraftverk vid oljefält och till kraftverk vid ett raffinaderi. Turbinerna kommer att drivas av naturgas med diesel som reservbränsle. Energianläggningen kommer att ingå som en del i ett större industrikomplex som uppförs under perioden 2009-2015.

 • Utsläppen förväntas att ligga väl under internationella krav.

Mexiko, gasturbin till kraftanläggning

Projektet avser leverans av gasturbin till kraftanläggning för en befintlig fabrik i Mexiko. De främsta miljöeffekterna kommer från förbränningen av fossila bränslen.

 • Inga känsliga naturvärden förekommer i fabriksområdet.
 • Utsläppen från gasturbinerna kommer att ligga väl under internationella krav.

Spanien, turbiner till solkraftpark

Affären avser leverans av ång- och gasturbiner till solkraftprojekt i Spanien, Algeriet och USA.

Kranar

A- och B-klassning av projekt

Publicerad: 2011-04-01
Senast uppdaterad: 2013-02-22