Bedömning av projekt med risk för påverkan

Under året garanterade EKN fyra A-klassade och ett B-klassat projekt överstigande 100 miljoner kronor och två års kredittid. Dessa projekt rapporteras till OECD. För samtliga projekt är vår bedömning att riskerna hanteras ansvarsfullt. Riskerna värderas utifrån internationella standarder, huvudsakligen ”International Finance Corporations (IFC) Performance Standards on Environmental and Social Sustanability”.

A-Klassade och B-Klassade projekt

Skog och betesmark, Brasilien.

Skog och betesmark, Brasilien.

A-klassade projekt

Brasilien, maskinutrustning till massa- och pappersbruk

Leverans av maskinutrustning till ett massa- och pappersbruk som byggs i nordöstra provinsen Maranhão. Bruket är ett av världens största med en tillverkning av 1,5 miljoner årston blekt pappersmassa. I projektet ingår även eukalyptusplantager som kommer att försörja bruket med råvara. I projektet ingår investeringar för kraftöverföring, logistik och utbyggnad av hamn.

En miljö- och socialkonsekvensbeskrivning har genomförts. Fabriken är byggd med modern utformning och etablerad teknik avseende produktion och reningsanläggningar. Plantagerna utgörs till viss del av etablerade plantager. Nya plantager anläggs på mark som idag används för boskapsskötsel. Skogscertifiering enligt FSC (Forest Stewardship Council) genomförs till hundra procent enligt plan. Dialog med lokalsamhället i närheten av fabriken har pågått under projektets gång. Projektet bedöms ge stort bidrag till den ekonomiska utvecklingen i regionen. Hållbarhetsvillkor har ställts i affären och dessa följs upp genom en oberoende konsult som kontinuerligt rapporterar till bland annat EKN.

Angola, turbiner till vattenkraftverk

Euler Hermes, exportkreditinstitutet i Tyskland, har ansökt om en återförsäkring från EKN angående leverans av fyra turbiner med en effekt av 180 MW per turbin till utbyggnaden av ett befintligt vattenkraftverk. En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram för projektet samt en åtgärdsplan för miljö- och sociala frågor. Hållbarhetsvillkor har ställts i affären och dessa följs upp genom en oberoende konsult som kontinuerligt rapporterar till bland annat EKN.

Indien, utrustning för transmission och distribution av gas

Euler Hermes har också ansökt om en återförsäkring från EKN angående leverans av så kallade ”compressor trains” vilket är en kombination av kompressorer och gasturbiner. Utrustningen används för att pumpa etengas från en befintlig anläggning till en befintlig petrokemiskt anläggning, där polymerer framställs. Miljökonsekvensbeskrivningar har genomförts för anläggningarna. Utsläppsvärdena kommer att följa den indiska lagstiftningen och internationella standarder. Låneavtalet är villkorat så att åtgärder ska genomföras i den händelse internationella standarder överskrids. Ett väletablerat system för hälsa och säkerhet finns, utbildning av anställda har genomförts, beredskapsplaner i händelse av olyckor har upprättats.

Ryssland, borriggar till gruva

Affären avser utrustning till ett dagbrott för utvinning av guld. Fyndigheten upptäcktes på 1940-talet, men har hittills exploaterats i mindre utsträckning. Efter nya undersökningar planeras att brytningen och produktion ska starta under 2014. Projektet har miljötillstånd och en fullständig miljö- och socialkonsekvensbeskrivning har genomförts. Två riskfaktorer har identifierats, dels hanteringen av äldre avfallsupplag, dels risker för gruvdammarnas säkerhet. Riskerna bedöms kunna hanteras på ett ansvarsfullt sätt och internationella standarder ska uppfyllas enligt hållbarhetsvillkor i lånevatalet. I detta fall är det frågan om ett befintligt gruvområde och projektet medför inga folkomflyttningar eller större nya infrastrukturprojekt.

B-klassade projekt

Förenade Arabemiraten, mjukpappersmaskin

Affären avser leverans av en mjukpappersmaskin till ett befintligt pappersbruk i Förenade Arabemiraten. Företaget har en policy för kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö. Företaget har även ISO-certi-fierade ledningssystem för kvalitet och miljö. När det gäller fiberråvaran är denna nyligen FSC- certifierad för spårbarhet av Rainforest Alliance. Utsläppsvärden till vatten följer internationella standarder. När det gäller arbetsmiljöfrågor har bolaget ett ledningssystem för hälsa och säkerhet enligt landets eget system (Abu Dhabi EHSM Regulatory Framework).

Publicerad: 2014-03-19
Senast uppdaterad: 2014-02-14