Ansvarsfullt företagande

Under året garanterade EKN flera stora affärer överstigande 100 miljoner kronor och med mer än två års kredittid. De affärer som klassats som A eller B rapporteras till OECD. Vår bedömning är att riskerna i dessa projekt hanteras på ett ansvarsfullt sätt av köparen.

A-klassade affärer

Kraftledning i Zambia

Leverans och installation av kraftledning och transformatorstationer. Exportören är totalentreprenör för projektet. Syftet är att koppla ihop Zambias nordvästra provins med det nationella elnätet. Idag sker elförsörjningen i dessa provinser till 80 procent med hjälp av dieselgeneratorer. Elproduktionen i det nationella nätet baseras helt på vattenkraft.

Köparen implementerar ett ledningssystem som innehåller frågor om säkerhet, hälsa, miljö, kvalitet och informationssäkerhet. Kritiska frågor i projektet rör folkomflyttningar utmed ledningsgatan och möjlighet för berörda att få ersättning och framföra sina klagomål. Köparen ska upprätta en så kallad Resettlement and Compensation Action Plan samt en klagomur (grievance mechanism). Återrapportering från projektet kommer att ske årligen till EKN.

Pappersmassabruk i Brasilien

Export av processutrustning för att kunna öka produktionen i ett befintligt massabruk i delstaten Rio Grande do Sul i Brasilien. Projektet innefattar också tillhörande kraftledning, tillfartsvägar, inköp av plantager samt utbyggnad av hamn.

Utbyggnaden kommer att ge ytterligare produktionskapacitet på 1,3 miljoner ton pappersmassa per år. Råvaran är eukalyptus från befintliga plantager och utbyggnaden sker på nuvarande fabriksområde. Bruket ligger i ett tätbebyggt område. Buller till omgivningen kommer att ligga på dagens nivåer, vilket uppfyller brasiliansk lagstiftning men sannolikt inte internationell standard. Köparen är i åtgärdsplanen ålagd att undersöka möjligheterna att minska buller till omgivningen.

En oberoende konsult kommer att utvärdera hela åtgärdsprogrammet och återrapportering kommer att ske till EKN.

Utvinning och förädling av gas samt petrokemisk anläggning, Uzbekistan

Export av gasturbiner till ett projekt som innefattar utvinning av gas från ett landbaserat fält söder om Aralsjön. Transport via 150 kilometer gasledningar samt etablering och drift av en ny petrokemisk fabrik för framställning av förädlad gas och insatsvaror till plastindustrin.

Asia Development Bank, ADB, är en av flertalet finansiärer i projektet, i och med dess viktiga utvecklingseffekter för landet och regionen.

De största riskerna gäller vattenanvändning, avfallshantering samt hantering av anställda och underkontraktörer. EKN har granskat projektets miljö- och sociala konsekvensbeskrivning och varit med och utformat hållbarhetskrav i lånevillkoren. Återrapportering sker till EKN.

A-klassade affärer under 100 miljoner kronor

Antal affärer MKR Huvudsakliga riskområden Hantering
3 105 Telekomoperatör: risker för
personlig integritet och
yttrandefrihet.
Strukturerat frågeformulär och dialog om hantering
av mänskliga rättigheter med operatören samt
diskussion med ambassaden. Endast export av
standardteknologi. Tydliga positiva effekter
identifierade på befolkningens kommunikations-
möjligheter och informationsspridning.
1 77 Kostallar: risker inom
djurhållning och
vattenrening.
Villkor i garantin för bland annat de
identifierade riskerna.
6 45 Två olika hamnprojekt: risker
med känslig vattenmiljö samt
migrantarbetare.
Inhämtande av miljökonsekvensbeskrivning med
miljöplan samt frågor till exportör/köpare om
hantering av migrantarbetare.
1 3 Gruva: risker i samband med 
folkomflyttning.
Inhämtande av fullständig miljö- och social
konsekvensbeskrivning med åtgärdsplan som
finansierande multilateral utvecklingsbank krävt.

B-klassade affärer

Mjukpappersanläggning, Mexiko

Utrustningen installeras vid en befintlig produktionsanläggning och beräknas öka produktionskapaciteten med 60 procent från 88 000 ton per år till 142 000 ton per år. Anläggningen ligger i ett fabriksområde. Företaget har ett heltäckande och systematiskt arbete för att hantera frågor om miljö, hälsa och säkerhet.

Mjukpappersanläggning, Chile

Utrustningen ska användas i en befintlig anläggning och innebär att tillverkningskapaciteten fördubblas från 55 000 ton per år till 110 000 ton per år. Råvaran för tillverkningen är FSC-certifierat (Forest Stewardship Council) returpapper.

En fråga som diskuterats är relationen mellan företaget och ursprungsbefolkningen Mapuche som framfört klagomål på bolaget. Bolaget har tagit fram en konkret handlingsplan för att minska motsättningarna och har börjat genomföra den.

Mjukpappersanläggning, Ryssland

En ny mjukpappersanläggning med årlig kapacitet beräknad till 65 000 ton per år. Anläggningen kommer att byggas i ett etablerat industriområde och kommer inte att ha någon påverkan på känsliga eller skyddade områden.

Pappersmassan som kommer att användas utgörs av ny råvara (dvs. till skillnad från återanvänt material). Enligt bolaget skall råvaran FSC-certifieras. Miljötillstånd finns och utsläppsvärden kommer inte att överskrida internationella standarder.

Mjukpappersutrustning, Mexiko

Den nya maskinen kommer att byggas i anslutning till en befintlig anläggning bredvid en industripark. Den årliga kapaciteten är beräknad till 30 000 ton per år. Ingen tillverkning av pappersmassa förekommer då anläggningen enbart är avsedd för konvertering. Inköpt papper kommer från FSC-certifierad skogsråvara. Ledningssystem för miljö, hälsa och säkerhet är på väg att införas.

Publicerad: 2015-03-20
Senast uppdaterad: 2015-03-20