Hållbarhet i årets affärer

EKN bedömer om det finns risk för negativ påverkan på människor och miljö, i den verksamhet där exportvaran ska användas. EKN:s medarbetare besökte 47 köpare av svensk export, runt om i världen, under året.

På plats i Chile, för fördjupad förståelse för hållbarhetsrisker.

På plats i Chile, för fördjupad förståelse för hållbarhetsrisker.

I varje affär bedömer EKN om det finns risk för negativ påverkan på människor och miljö, i den verksamhet där exporten ska användas. Det sker i samverkan med de exporterande företagen. Det är endast när EKN ställer ut rörelsekreditgaranti, som inte är för en specifik transaktion, och rembursgaranti, som avser betalning mellan två banker, som sådana bedömningar inte görs.

När EKN behöver information om hur köpare hanterar hållbarhetsfrågor ställer EKN i första hand frågor till exportföretaget eller banken, men frågar i många affärer även köparen. Under 2015 ställde EKN frågor i cirka 580 affärer.

Av de nya affärer som EKN garanterade under året, var 12 A-, 624 B- och 536 C-affärer. A innebär risk för påtaglig påverkan, B innebär risk för viss påverkan och C innebär liten eller ingen påverkan.

Platsbesök

För fördjupad förståelse av hållbarhetsrisker, reser EKN:s underwriters och hållbarhetsanalytiker för att besöka anläggningar och träffa köpare. I större A-projekt är besöket en möjlighet att verifiera den information som erhållits medan det i andra affärer handlar om att bilda sig en uppfattning om hur köparen bedriver sin verksamhet. Under året besökte EKN:s personal 47 köpare runtom i världen. I en del affärer är det lokala civilsamhället en viktig källa till information om projektets eller anläggningens påverkan. Särskilt när de publicerat information som EKN kan ta del av.

Det händer att EKN kontaktar lokala organisationer på plats för att bättre förstå hur företag i området hanterar hållbarhetsfrågor. När hållbarhetsanalytiker gör platsbesök är viktiga intressenter lokalbefolkning, anställda och fackföreningar.

EKN publicerar större A-projekt på hemsidan för att olika intressenter ska kunna reagera innan EKN utfärdar garanti. Baserat på de frågor som ställts under året var de vanligaste riskerna för kränkning av mänskliga rättigheter inom gruv- och transportbranscherna arbetsrättsfrågor såsom arbetsmiljö, hantering av gästarbetare och företagets påverkan på det lokala samhället. Inom telekom gällde frågorna rätten till privatliv och yttrandefrihet. Frågor om miljö gällde främst vattenhantering i gruvindustrin och skogsbrukscertifiering inom pappersindustrin. Frågor ställdes även om hantering av korruptionsrisker.

400 kilometer järnväg i Etiopien, en av årets A-klassade affärer.

400 kilometer järnväg i Etiopien, en av årets A-klassade affärer.

Effektiviserad granskning

För att kunna arbeta så effektivt som möjligt med exportörer och banker i hållbarhetsgranskningen genomför EKN årliga branschdialoger. Fokus är då på att hitta sätt att bli bättre på hållbarhetsgranskningen. De senaste åren har många av EKN:s största kunder infört egna kundgranskningsprocesser, vilket ökat effektiviteten i samarbetet.

A- och B-klassade affärer

Under året garanterade EKN export till flera stora projekt. Affärer till A- och B-projekt, som överstiger 100 miljoner kronor och där kredittiden överstiger två år rapporteras till OECD. Här nedan beskrivs de två A-affärer och tre B-affärer som EKN rapporterat under året. Vår bedömning är att riskerna i dessa projekt hanteras på ett ansvarsfullt sätt av köparen och i linje med IFC:s Performance Standards.

Här nedan finns också en sammanställning över övriga A-affärer.

Järnväg i Etiopien – A-affär

Som en del av en större nationell järnvägsatsning har Ethiopian Railways Corporation nu påbörjat byggnation av 400 km järnväg mellan städerna Awash och Weldia i norra delen av Etiopien.

Järnvägen ses som en möjlighet till arbetstillfällen, billigare transport av varor samt förbättrad kontakt med omvärlden.

Jorderosion och vattenbrist är identifierade risker i projektet. Det finns årgärdsplaner för hur påverkan ska minimeras under design och projektering. Krav på åtgärder har ställts gällande förtydligande av arbetsvillkor, folkomflyttningar och klagomekanismer. En oberoende konsult besöker projektet och har i uppdrag att utvärdera hur projektet uppfyller kraven med avseende på miljö och social frågor. Återrapportering sker till EKN. Affären har även utvärderats enligt riktlinjer för hållbar långivning till högt skuldsatta fattiga länder.

Pipelines i Georgien, en av årets A-klassade affärer.

Pipelines i Georgien, en av årets A-klassade affärer.

Utbyggnad av pipelines i Georgien och Azerbadjan – A-affär

Pipelinen kommer främst att gå över jordbruksmark. Ekologiska handlingsplaner har utvecklats för att undvika och minimera påverkan på identifierade rödlistade arter. Främst fattigare invånare i lokala samhällen kan påverkas negativt av minskad vattentillgång och tillgång till betesmarker under konstruktionsfasen. Åtgärder kommer att vidtas såsom att bygga en vattenreservoar. Konsultationer har genomförts längs den planerade dragningen och en klagomekanism har införts. En krishanteringsplan är framtagen för eventuella olyckor i samband med byggande och drift.

Biotechanläggning i Kina – B-affär

Uppförande av anläggning för en årlig tillverkning av 140 kilo monoklonala antikroppar, ett verktyg för att hitta och potentiellt behandla sjukdomar. Råvaran är certifierad och godkänd. Projektet följer EU-standard och kinesisk standard.

Tre mjukpappersfabriker Turkiet – B-affärer

Uppbyggnad av en mjukpappersfabrik och utbyggnad av ytterligare två. Projekten sker i etablerade industriområden. Miljökonsekvensbeskrivningar är framtagna och godkända av relevant myndighet. FSC- eller PEFC-certifierad råvara kommer att användas alternativt få preferens bland leverantörer. Anläggningarna planerar för certifieringar inom hälsa och säkerhet, kvalitet och miljö.

RISKOMRÅDEN i övriga A-klassade affärer, som är till befintliga anläggningar och mindre projekt och därmed inte omfattas av OECD-rapporteringen

Huvudsakliga riskområden EKN:s hantering Antal affärer Summa (MKR)
Personlig integritet och yttrandefrihet i länder med icke demokratiskt styrelseskick och olika grad av övervakning av telefon och internet. Frågeformulär om hantering av förfrågningar från staten. Bedömning av företagets närhet till staten. Dialog med Sveriges ambassad. Endast export av standardteknik inom telekom. 4 1 188
Hälsa och säkerhet såsom adekvat skyddsutrustning och arbete i osäkra områden, arbetstid, kollektivavtal Granskning av miljö- och social konsekvensbeskrivning, kontakt med miljömyndigheten och Human Rights Watch. Tydliga förbättringar identifierade såsom kortare arbetstid samt kollektivavtal slutna. 1 25
Risker med känslig vattenmiljö samt migrantarbetare. Inhämtande av miljökonsekvensbeskrivning och miljöplan samt frågor till exportör/köpare om hantering av migrantarbetare. 1 24
Relation till lokalbefolkning, markanvändning, luft- och vattenkvalitet, vibrationer. Granskning av miljö- och social konsekvensbeskrivning och miljöledningsplan av extern konsult på plats. Krav på åtgärdsplaner inklusive intressentidentifiering och kommunikationsplan. 3 16
Omflyttning av bönder, utsläpp till vatten, damm från slagghögar. Konsultation med lokala miljömyndigheten, inhämtande av geologisk rapport samt miljöpolicy. Krav på omflyttningsplan, vattenåtervinning och vattenspridning under torka. 1 6

Publicerad: 2016-03-01
Senast uppdaterad: 2016-03-17