Samverkan för ansvarsfulla affärer

Tillsammans med exportörer, banker och olika aktörer i civilsamhället, utvecklar EKN hanteringen av miljöfrågor och sociala frågor i internationell handel. Klimatpåverkan, frihet på nätet och skattetransparens är några av årets viktigaste frågor.

EKN följer FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter.

EKN följer FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter.

EKN bidrar till politiken för global utveckling, PGU i fyra avseenden

  1. Företag och offentlig sektor i köparländerna ges möjlighet att göra investeringar tack vare finansiering som garanteras av EKN.
  2. I de enskilda affärerna ställer EKN krav på ansvarsfull hantering av miljörisker och sociala frågor, vilket leder till förbättrad hantering i specifika affärer och också bidrar till mer ansvarsfullt företagande i köparländerna.
  3. EKN är en aktiv aktör för att påverka internationella standarder för exportkrediter.
  4. EKN stödjer SIDA i deras garantigivning.

I bedömningen av affärer följer EKN FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter. Genom att följa vedertagna standarder såsom IFC Performance Standards, täcks stora delar av FN:s principer. Utöver det arbetar EKN med att identifiera områden där IFC:s standarder fungerar sämre, såsom för granskning av telekomaffärer. Där tar vi fram egna riktlinjer i linje med FN:s principer.

Integritet och rätt till privatliv

Telekom är ett område där vi sett behov av att utveckla egna riktlinjer. I och med den ökade kommunikationen i samhället blir människors rätt till privatliv och personlig integritet allt mer i fokus. Detta gäller både i relation till företag och stater. EKN har i samarbete med SEK (Svensk Exportkredit) arbetat med externa experter för att vidareutveckla den granskning som görs av telekomaffärer. Riskerna är mest tydliga i länder med icke demokratiska styrelseskick.

Skattetransparens

EKN har utvidgat policyn om ansvarsfullt företagande i garantigivningen till att även innehålla skrivningar om skattetransparens. Under 2016 kommer riktlinjer för policyn att vara etablerade. OECD:s granskning av länders skattetransparens är utgångspunkten i EKN:s riskbedömning.

Antikorruption

Medvetenheten och uppmärksamheten på korruptionsrisker har ökat i samhället. EKN lanserade en ny antikorruptionshantering 2014. Under året har EKN genomfört en utbildning för underwriters för att stärka hanteringen av risker för korruption, baserat på de risker som organisationen identifierat de senaste åren. EKN använder Transparency International:s Corruption Perception Index för att identifiera länder med hög risk för korruption. EKN har under året även drivit på för en översyn av OECD:s rekommendation för antikorruption i statstödda exportkrediter. En sådan inleddes i november.

Klimatpåverkan och de svenska miljömålen

Klimatet är en global angelägenhet som behöver globala lösningar. I större affärer granskar och jämför EKN utsläpp av växthusgaser med internationella standarder som IFC:s (International Finance Corporation).

Som ordförande i kommittén för medellånga och långa krediter i Bernunionen (branschorganisation för världens exportkredit- och investeringsförsäkrare) säkerställde EKN:s generaldirektör Karin Apelman att årsmötet behandlade innovativa exportkreditlösningar för klimatfinansiering. I Sverige deltar EKN i en arbetsgrupp för främjande av miljöteknikexport.

För första gången har EKN en representant i Afrika. Uppdraget är att främja finansiering av svensk export till kraftinvesteringar i Afrika. En stor del av de planerade investeringarna är inom förnyelsebar energi. Med en representant på plats kan EKN effektivt delta i exportsamarbetet Power Africa.

I EKN:s egen verksamhet är det flygresorna som står för den största klimatpåverkan. EKN klimatkompenserade alla resor under 2015, motsvarande 361 ton koldioxidekvivalenter. EKN tar hänsyn till miljöaspekter i upphandlingar och inköp och arbetar för ökad digitalisering.

Sprida information och påverka

EKN är en aktiv aktör för att både informera om och påverka internationella riktlinjer och standarder för exportkrediter. Under året skrev EKN i Global Policy Journal om globala hållbarhetsstandarders positiva påverkan på världshandeln. I Global Trade Review intervjuades EKN:s CSR-chef om framtidens hållbarhetsarbete inom exportkrediter. Detta är en del av EKN:s arbete med att påverka internationella regelverk och skapa global konkurrensneutralitet baserat på vedertagna principer såsom Global Compact och FN:s Principer för Företag och Mänskliga Rättigheter. Ett konkret resultat av detta arbete var när OECD under året kom överens om en uppdaterad rekommendation för miljö och social granskning av exportkreditgarantier.

Transparens

I dialogen med företrädare för civilsamhället är öppenhet en fråga som är viktig. EKN försöker att vara så öppen det går utan att bryta mot lagen om offentlighet och sekretess. Till exempel publicerar EKN i årsredovisningen en sammanfattning av risker och EKN:s hantering i alla affärer med risk för påtaglig negativ påverkan på människor och miljö (A-affärer). EKN har infört ett öppet arkiv för alla A-projekt som publicerats på hemsidan.

Publicerad: 2016-03-01
Senast uppdaterad: 2016-03-17