Frågor & svar

Ny affär

När banken finansierar exportkrediter kan risken för utebliven betalning försäkras hos EKN.

När banken ställer ut bankgarantier till förmån för exportörens kund kan banken dela risken med EKN.

Med växelgarantin kan banken få skydd mot obetalda växlar och med rembursgarantin delar EKN och banken risken vid bekräftade remburser.

När banken erbjuder rörelsekredit för små och medelstora företag kan banken dela risken med EKN.


Du ansöker om en garanti via EKN online eller genom att skicka in en ansökan. Du bifogar exportörens beskrivning av exportaffären och finansiell information om låntagaren.


Premien baserar huvudsakligen på köparens kreditvärdighet, köparlandet, risktiden och affärens storlek. Under ”Premier” kan du få en premieindikation för garanti för fordringsförlust. 


För rembursgarantier, ger EKN oftast besked samma dag som ansökan kommer in. För övriga garantier ger vi oftast besked inom ett par veckor, förutsatt att all information som behövs för en riskbedömning är tillgänglig för EKN.

En mer komplex affär kan innebära att processen tar längre tid.


EKN har möjlighet att garantera affärer i nästan alla länder.

Landlistan 

Det finns också privata kreditförsäkringsföretag. För kredittider under två år inom EU och många OECD-länder kan de erbjuda kreditförsäkring. Det är därför endast undantagsvis som EKN garanterar dessa affärer.

 


Garanti

EKN:s garanti förutsätter att det finns ett skriftligt avtal mellan köpare och långivare.Garantin omfattar endast det som avtalet omfattar.

För att garantin ska vara giltig, behöver EKN ha fått din anmälan om garanti i tid och premien ska vara betald.

Krav och förutsättningar framgår av de allmänna villkoren som hör till respektive garantin.

Garantier

Villkor


Du får överföra självrisken på exportören och på refinansiär.

Därutöver får självrisken inte utan EKN:s medgivande genom försäkring eller på annat sätt överföras på annan part.


Nej. Våra garantier täcker kommersiell risk i kombination med politisk risk. Du kan däremot välja att söka en garanti för enbart politiska risker.


Nej, vi tar inte ansvar för utformningen av avtalet. Problem som uppstår för att avtalet inte är rätt skrivet täcks inte av våra garantier.


Om betalning uteblir

Om du har en låntagare som inte betalar på förfallodagen kan du ansöka om skadeersättning från EKN. För att du ska få ersättning för din fordran behöver bland annat följande två krav vara uppfyllda:

- Du har gjort en anmälan om händelsen.

- Fordran ska vara klar och förfallen, det vill säga det ska inte finnas någon tvist om fordrans giltighet.

Du ska ansöka om skadereglering skriftligen till EKN. Innan vi betalar ut ersättningen ska du överlåta hela fordran på EKN. 

För att EKN ska kunna betala ut ersättning behöver vi tillsammans med din anmälan kopior på dokument som styrker att fordran finns och vilket belopp det gäller samt visar vilka åtgärder som vidtagits.

Checklista 
(Texten ovan gäller våra garantier för fordringsförlust. Kontakta oss så berättar vi vad som gäller för din typ av garanti.)


Efter en karenstid, som räknas från förfallodagen, betalar EKN ut skadeersättning till dig under garantin.

Du får ett brev från EKN med en bekräftelse på beloppet som vi kommer att betala och information om vilket konto vi sätter in det på. Beloppet är skadebeloppet minus din självrisk, om det finns en sådan. Har avtalet med låntagaren en dröjsmålsränteklausul, får du ränta under karenstiden. 

Om låntagaren har gått i konkurs, eller om en ny betalningsplan är avtalad och har börjat gälla, betalar EKN ut skadeersättning direkt (dvs utan karenstid).

EKN:s handläggningstid på högst 15 dagar tillkommer.

(Texten ovan gäller våra garantier för fordringsförlust. Kontakta oss så berättar vi vad som gäller för din typ av garanti.)


EKN ersätter dig enligt de villkor som finns uppställda i din garanti, dvs det aktuella, garanterade beloppet minus den självrisk som också anges i garantin.

(Texten ovan gäller våra garantier för fordringsförlust. Kontakta oss så berättar vi vad som gäller för din typ av garanti.)


När problem uppstår, kontaktar EKN dig för att diskutera vilka skadeförebyggande åtgärder som du kan behöva vidta. Exempel på detta är att ändra betalplanen, att exportören avbryter leverans eller tillverkning eller att stoppa en utbetalning under låneavtalet. Om dessa åtgärder leder till kostnader för dig kan du få ersättning från EKN.

(Texten ovan gäller våra garantier för fordringsförlust. Kontakta oss så berättar vi vad som gäller för din typ av garanti.)


Det finns ingen blankett. Däremot behöver EKN en skriftlig ansökan från dig, tillsammans med kopior på dokument som styrker att fordran finns och vilket belopp det gäller, samt visar vilka åtgärder som vidtagits.

Checklista

(Texten ovan gäller våra garantier för fordringsförlust. Kontakta oss så berättar vi vad som gäller för din typ av garanti.)