Frågor & svar

Ny affär

När du står inför en exportaffär och vill vara säker på att få betalt. En EKN-garanti kan användas för att säkra betalningen och för att underlätta finansieringen.


Du ansöker om en garanti via EKN Online eller genom att skicka in en ansökan där du beskriver din exportaffär. Ansökningsblankett finns under ”Blanketter” på startsidan. Vi behöver också finansiell information om din köpare/låntagare.


Om du eller finansiären erbjuder din kund kredit, skyddar garantin för fordringsförlust mot förlust vid utebliven betalning. Du kan använda garantin som säkerhet och låta en bank eller annat kreditinstitut refinansiera affären. Fordran och rättigheterna under garantin överlåts då på finansiären. Ett alternativ är att du ber en bank att lämna ett lån direkt till din kund.


Olika garantier täcker olika risker - oftast kopplat till utebliven betalning – under hela affärsprocessen, dvs under din införsäljning/förhandling, tillverkning, leverans och kredittid.

Garantier: en översikt (öppnas i nytt fönster)


Premien baserar huvudsakligen på köparens kreditvärdighet, köparlandet, risktiden och affärens storlek.

Under ”Premier” kan du få en premieindikation för garanti för fordringsförlust.

Räkna ut din premie (öppnas i nytt fönster)


För affärer med mindre komplexa upplägg och kortfristiga varuleveranser kan EKN ofta ge ett besked inom ett par veckor. Det förutsätter att all information som behövs för en riskbedömning är tillgänglig för EKN. 

En mer komplex affär kan ta längre tid. Du har ett besked så snart som möjligt från oss.


EKN har möjlighet att garantera affärer i nästan alla länder.

Landlista (öppnas i nytt fönster)

För kredittider under två år till köpare i EU-länderna, Australien, Japan, Norge, Nya Zeeland, Schweiz och USA hänvisar vi i första hand till de privata kreditförsäkringsbolagen.


Kontakta EKN så berättar vi vad som gäller för din exportaffär.

Kontaktpersoner (öppnas i nytt fönster)


Garantier

EKN:s garanti förutsätter att det finns ett skriftligt avtal mellan affärsparterna och garantin omfattar aldrig mer än vad avtalet omfattar.

För att garantin ska vara giltig, behöver EKN ha fått din anmälan om garanti i tid och premien ska vara betald.

Krav och förutsättningar framgår av den specifika garantin och de allmänna villkoren som hör till garantin.

Se garantier (öppnas i nytt fönster)

Se villkor (öppnas i nytt fönster)


Om du vill försäkra enbart risken för utebliven betalning, är det viktigt att du skickar in en ansökan senast samma dag som din fordran uppstår. Det är oftast leveransdagen. Din offert kommer att ha en giltighetstid för när du ska ha ett reservationslöst avtal. Om förhandlingarna drar ut på tiden kan du ansöka om att få offerten, d v s senaste datum för reservationslöst avtal, förlängd.
Informera EKN inom 30 dagar när du har ett reservationslöst avtal. Inom 30 dagar från att du levererat ska du anmäla att du vill ha garantin utfärdad.


Självrisk

Självrisken är den proportionella del av en utebliven betalning som du själv tar. Om garantiprocentsatsen till exempel är 95, innebär detta att du själv står för fem procent av risken. Självrisken behöver inte vara en definitiv förlust för dig vid en utebliven betalning.

Om EKN gör återvinningar fördelas dessa belopp så att du får det som motsvarar självriskandelen medan EKN får det som motsvarar den aktuella garantiprocentsatsen.


Du får överföra självrisken på:

  • - moderbolag inom koncern som ditt företag tillhör, under- och huvudleverantör till ditt företag i proportion till deras respektive andel, samt

    - den bank som refinansierar din fordran.

Självrisken får inte utan EKN:s medgivande genom försäkring eller på annat sätt överföras på annan part än de ovan angivna.


Avtal

Det datum då båda parter är bundna av ett kontrakt och eventuella villkor för avtalets ikraftträdande är uppfyllda.


Nej. Våra garantier täcker kommersiell risk i kombination med politisk risk. Du kan däremot välja att söka en garanti för enbart politiska risker.


Nej, vi tar inte ansvar för utformningen av ditt avtal. Problem som uppstår för att avtalet inte är rätt skrivet täcks inte av våra garantier.


Övrigt

Ja, vi kan garantera exportaffärer åt svenska koncerners dotterbolag utomlands. En förutsättning är att vi kan se en svensk exportanknytning och ett svenskt samhällsintresse. Det kan till exempel vara att moderbolaget finns i Sverige och bedriver forskning och utveckling, och att affären indirekt leder till export från Sverige.


Om din affär har en svensk exportanknytning och ett svenskt samhällsintresse kan den garanteras av EKN, trots att kanske varan är tillverkad i annat land. Det kan till exempel vara en affär som indirekt leder till svensk export.


Om betalningen uteblir

Det här gör vi på EKN när vi får reda på att det finns problem i en garanterad affär:

Vi utreder problemets art och omfattning i samråd med dig som garantitagare.

Om vi bedömer att problemet är så allvarligt att betalningarna riskerar att utebli informerar och samråder vi med dig om hur vi kan förhindra eller minimera skadan.

Vi på EKN anpassar våra åtgärder efter ditt problem. Vi agerar alltid i samråd med dig som garantitagare och med andra kreditorer och risktagare i affären. De åtgärder som EKN utför i samråd med dig och andra parter kan leda till justering av återbetalningsplanen eller till en mer genomgripande rekonstruktion av köparen, som kan medföra viss avskrivning av lån.

Andra parter

I större affärer är ofta många parter inblandade, inklusive internationella banker liksom andra länders motsvarigheter till EKN. EKN tar regelmässigt kontakt med de andra parterna för att gemensamt minimera förlustrisken i affären. EKN samarbetar även med den svenska ambassaden i köparlandet, besöker köparen och anlitar vid behov lokal finansiell eller juridisk expertis.


När problem uppstår i din affär, ska du som garantitagare rådgöra med EKN snarast möjligt. Du är även skyldig att informera EKN om din kund visar betalningsproblem i andra affärer än de som är garanterade av EKN.

Om du inte får betalt av din kund, ska du anmäla detta till EKN 30 dagar efter förfallodatum. (Detta gäller EKN:s garantier för fordringsförlust - för övriga garantier kan andra tidsfrister gälla.)


Om du har en köpare som inte betalar din fordran på förfallodagen eller får en annan skada, kan du ansöka om skadeersättning från EKN. För att du ska få ersättning för din fordran behöver två krav vara uppfyllda:

  1. Du har gjort en anmälan om händelsen.
  2. Fordran ska vara klar och förfallen, det vill säga det ska inte finnas någon tvist om fordrans giltighet.

Du ska ansöka om skadereglering skriftligen till EKN. Innan vi betalar ut ersättningen ska du överlåta hela fordran på EKN. 

För att EKN ska kunna betala ut ersättning behöver vi tillsammans med din anmälan kopior på dokument som styrker att fordran finns och vilket belopp det gäller samt visar vilka åtgärder som vidtagits.

Se checklista 

(Texten ovan gäller våra garantier för fordringsförlust. Kontakta oss så berättar vi vad som gäller för din typ av garanti.)


Efter en karenstid, som räknas från förfallodagen, betalar EKN ut skadeersättning till dig under garantin.

Du får ett brev från EKN med en bekräftelse på beloppet som vi kommer att betala och information om vilket konto vi sätter in det på. Beloppet är skadebeloppet minus din självrisk, om det finns en sådan. Har ditt avtal med köparen en dröjsmålsränteklausul, får du ränta under karenstiden. 

Om din köpare eller låntagare har gått i konkurs, eller om en ny betalningsplan är avtalad och har börjat gälla, betalar EKN ut skadeersättning direkt (dvs utan karenstid).

EKN:s handläggningstid på högst 15 dagar tillkommer.

(Texten ovan gäller våra garantier för fordringsförlust. Kontakta oss så berättar vi vad som gäller för din typ av garanti.)


EKN ersätter dig enligt de villkor som finns uppställda i din garanti, dvs det aktuella, garanterade beloppet minus den självrisk som också anges i garantin.

(Texten ovan gäller våra garantier för fordringsförlust. Kontakta oss så berättar vi vad som gäller för din typ av garanti.)


När problem uppstår, kontaktar EKN dig för att diskutera vilka skadeförebyggande åtgärder som du kan behöva vidta. Exempel på detta är att ändra betalplanen, avbryta en leverans, avbryta tillverkningen eller stoppa en utbetalning under ett låneavtal. Om dessa åtgärder leder till kostnader för dig kan du få viss ersättning från EKN.

(Texten ovan gäller våra garantier för fordringsförlust. Kontakta oss så berättar vi vad som gäller för din typ av garanti.)


Det finns ingen blankett. Däremot behöver EKN en skriftlig ansökan från dig, tillsammans med kopior på dokument som styrker att fordran finns och vilket belopp det gäller, samt visar vilka åtgärder som vidtagits.

Se checklista 

(Texten ovan gäller våra garantier för fordringsförlust. Kontakta oss så berättar vi vad som gäller för din typ av garanti.)