2010-08-18 Nyhet

Återhämtning i Mellanöstern

EKN:s bedömning av länderna i Mellanöstern är att regionen nu går nu in i en period av ekonomisk återhämtning. Två länder har dock fått en sämre landriskklassning.

Den finansiella krisens påverkan i Mellanöstern har lett till att EKN ändrat landpolicies för Bahrain och Jemen. Men stigande oljepriser och starka statsfinanser gör att många länder i Mellanöstern nu går in i en period av ekonomisk återhämtning.

EKN har placerat Bahrain i landriskklass 3, från klass 2, på grund av försämrade ekonomiska utsikter. Jemen, vars oljeintäkter har minskat kraftigt det senaste året samtidigt som säkerhetsläget har försämrats, har placerats i landriskklass 7, från klass 6.

För Förenade Arabemiraten gäller att EKN har kvar landet i en gynnsammare landriskklass, 2, än de flesta OECD-länderna. Den riskökning som skett i Dubai på grund av krisen i bygg- och fastighetssektorn har föranlett en restriktivare policy för alla köpare i Förenade Arabemiraten med anknytning till den offentliga verksamheten i Dubai.

Irans relation till omvärlden är fortsatt ansträngd. FN antog nya sanktioner mot landet i juni, men det är främst EU:s och USA:s sanktioner som påverkar svensk export till Iran. EKN följer utvecklingen inom sanktionsområdet och anpassar garantigivningen till de restriktioner som införs.

EKN:s analys av Mellanöstern

Regionen har kommit ur den ekonomiska krisen och återhämtningen är nu ett faktum. Det är främst det högre oljepriset och att internationellt kapital börjar hitta tillbaka till regionen som driver återhämtningen. Den starkaste återhämtningen sker i de oljeproducerande länderna, där en kraftig stimulanspolitik har bidragit till att hålla igång ekonomin. De oljeimporterande länderna i regionen är beroende av export till Europa och påverkas därmed av den bräckliga återhämtningen och de statsfinansiella problemen i många länder. Försämrade bankbalansräkningar efter krisen har inneburit en svag återhämtning i bankutlåningen, vilket verkar återhållande på tillväxten de närmaste åren.

En återhämtning i oljepriset, starka statsfinanser i de oljerika länderna och stora offentliga investeringar öppnar för möjligheter för den svenska exportindustrin. Regionen karaktäriseras av många så kallade megaprojekt, där konkurrensen är hård, men volymerna stora. Efterfrågan inom infrastruktur, transport och miljöteknik förväntas vara god de närmaste åren.

EKN gör fler exportaffärer möjliga genom garanterad betalning och riskhantering. EKN kan bistå de svenska exportföretagens expansion i Mellanöstern. Garantier för nästan 4,6 miljarder kr utfärdades under 2009 i regionen.

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.


Kontaktpersoner

Carina Kampe
pressansvarig
08-788 01 66

http://www.ekn.se/