2010-10-18 Nyhet

Brasilien knuffar Latinamerika framåt

Latinamerika återhämtar sig starkt efter den globala finanskrisen. Men alla länder går inte bra. Det gäller inte minst Venezuela där EKN stramat upp policyn ytterligare.

Trots att den globala finanskrisen fick kännbara återverkningar i Latinamerika har den inte lett till några större förändringar i EKN:s landpolicy. Undantaget är Venezuela där problemen med valutatransfereringar gjort att EKN skärpt villkoren för att ta företagsrisker. För Bolivia har å andra sidan en viss lättnad i policyn skett genom uppgraderingen från landriskkategori 7 till 6.

EKN:s syn på Latinamerika

Den nedgång som Latinamerika vidkändes år 2009 var den djupaste sedan början av 1980-talet. Men till skillnad från tidigare finansiella kriser klarade sig regionen förhållandevis väl genom de kärva ekonomiska betingelserna.

I allt väsentligt beror det på en väl genomförd ekonomisk politik i flertalet länder. Balans i statsfinanser, flexibla växelkurser och starka banksystem har varit bidragande ingredienser i den gynnsamma utvecklingen. Stigande internationella råvarupriser har också underlättat anpassningen.

Återhämtningen väntas fortsätta de närmaste åren om än i långsammare takt. Sannolikt kommer utvecklingen att bli bättre för länderna i Sydamerika, jämfört med Centralamerika och Mexiko. Detta beror på den svagare konjunkturutvecklingen i USA vilken får störst inverkan på de närmaste grannländerna.

Den besvärliga ekonomiska situationen i Venezuela och Ecuador lär dessvärre fortsätta såvida inte oljepriserna stiger drastiskt.

Optimismen växer alltmer i Brasilien där utvinningen av nya oljefyndigheter, arrangemangen av VM i fotboll 2014 samt OS 2016 kommer att utgöra en hävstång för den ekonomiska utvecklingen. Det utgör en utmaning och stora möjligheter för svenska företag.  

EKN gör fler exportaffärer möjliga genom garanterad betalning och riskhantering. EKN kan bistå de svenska exportföretagens expansion i Latinamerika. Garantier för 9,4 miljarder kr utfärdades för affärer i Latinamerika under 2009.

Kontaktpersoner

Stefan Karlsson, Chef för Risk Advisory & CSR, stefan.karlsson@ekn.se, 08-788 00 02
Beatrice Arnesson, Informationschef, beatrice.arnesson@ekn.se, 08-788 00 36


EKN:s landriskbedömning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar, utifrån EKN:s egen uppfattning och de minimipremienivåer som fastställs inom det OECD-samarbete där EKN medverkar.
EKN:s landriskbedömning

Kontaktpersoner

http://www.ekn.se/