2010-01-15 Nyhet

EKN:s garantiram höjd till 500 miljarder kronor

- Det är ett välkommet besked, säger Karin Apelman, EKN:s generaldirektör. Nu kan vi börja det nya året väl rustade för att tillgodose svensk exports behov av våra tjänster, med större utrymme för nya affärer. Samtidigt vill jag betona att det är lika viktigt som tidigare att EKN:s samtliga garantiåtaganden är riskavvägda, bärkraftiga affärer som gynnar både exportföretagen och EKN. 

Bakgrund till den utökade ramen
Den 17 december fattade riksdagen beslut om budgetpropositionen för 2010 som regeringen överlämnat den 21 september. I propositionen fanns bland annat förslag om att utöka EKN:s garantiram till 500 miljarder. Riksdagen beviljade detta och vi har nu, från den 1 januari 2010, den utökade garantiramen för EKN:s verksamhet.

Kontakt
Karin Apelman
generaldirektör 
08-788 00 83
karin.apelman@ekn.se


Kontaktpersoner

Carina Kampe
pressansvarig
08-788 01 66

http://www.ekn.se/