2010-06-14 Nyhet

Tillväxtoptimism i Asien

EKN ser betydande möjligheter för svenska exportföretag att expandera i Asien. EKN har i sin översyn av de asiatiska ländernas utveckling, noterat stark tillväxtoptimism.

För Indonesien, Filippinerna och Vietnam har EKN minskat den tidigare restriktiviteten på banker.

För Pakistan gäller även fortsättningsvis att EKN placerar landet i en gynnsammare landriskklass, 6, än vad övriga OECD-länder gör. OECD-överenskommelsen om en lägsta premienivå begränsar dock EKN:s möjligheter att fullt ut tillämpa en lägre premie.

Samtliga landriskklassificeringar på de 23 länder i Asienregionen som ingick i översynen är oförändrade.

EKN:s syn på Asien

Regionen har överlag klarat sig väl genom den globala recessionen och den ekonomiska utvecklingen är stark. Politisk osäkerhet råder dock i Thailand, Nepal och Pakistan.

Ett bestående intryck från EKN:s senaste besök i regionen är den starka tillväxtoptimismen. Under första kvartalet 2010 uppgick den ekonomiska tillväxten till 13,1 procent i Singapore och cirka 12 procent i Kina. I sin senaste världsekonomiska rapport förutspår Internationella valutafonden att utvecklingsländerna i Asien växer med mer än 8,5 procent per år 2010-2011.

Samtidigt är återhämtningen i Europa alltjämt bräcklig och många länder brottas med svåra statsfinansiella problem. Problemen i Europa riskerar förvisso att påverka ekonomierna i Asien, genom risken för minskade handels- och finanseringsflöden. EKN:s bedömning är dock att de markekonomiska fundamenten förblir starka i flertalet viktiga marknader i Asien. En omställning mot en ökad inhemsk och intra-regionalt baserad tillväxt är att vänta mot denna bakgrund. Olika reformprocesser som främjar en sådan utveckling på sikt har också inletts i regionen.

En förskjutning av tyngdpunkten i världsekonomin till Asien pågår. Detta öppnar för möjligheter för den svenska exportindustrin. Konkurrensen är förvisso hård på många håll. Samtidigt är behoven att utveckla de inhemska ekonomierna genom satsningar inom infrastruktur såsom kraft, transport och miljöteknik stora. En framväxande medelklass i många länder skapar också utrymme för svenska företag inom till exempel telekom, hälsosektorn och livsmedels- och mejerisektorerna. Men än så länge står Europa står för närmare 75% av den svenska exporten medan den växande handeln med Asiens utvecklingsländer svarar för mindre än 6% (2009).

EKN arbetar för att göra fler exportaffärer möjliga genom garanterad betalning och riskhantering. EKN är en uthållig affärspartner som kan bistå de svenska exportföretagens expansion i Asien. Garantier för cirka 12,5 miljarder kronor utfärdades under 2009 avseende 19 länder i Asien. Tillväxtmarknader blev tillgängliga med EKN:s garantier samtidigt som affärsflödet på mer utvecklade marknader var fortsatt stort. Större affärer i miljardklassen med långa kredittider såväl som affärer på mindre än 100 000 kr genomfördes med EKN-garantier.

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar, utifrån EKN:s egen uppfattning och de minimipremienivåer som fastställs inom det OECD-samarbete där EKN medverkar.


Kontaktpersoner

Carina Kampe
pressansvarig
08-788 01 66

http://www.ekn.se/