2011-04-13 Nyhet

EKN:s syn på länderna i Nordafrika, Balkan och OSS

Oron kvarstår i Nordafrika. Länderna på Balkan och OSS-länderna återhämtar sig. EKN har i översynen av ländernas utveckling i Nordafrika, Balkan och OSS, behållit landriskklassificeringarna oförändrade.

Oroligt i Nordafrika men inga förändrade klassificeringar

Utvecklingen i Tunisien och Egypten uppvisar flera gemensamma drag. Allmänna val och reformer kommer av allt att döma att genomföras, men den politiska övergången är fortfarande osäker.  De kommande månaderna kommer troligtvis att vara oroliga på grund av strejker, demonstrationer och instabilitet i regionen. För Algeriet och Marocko är vår bedömning att demonstrationer sannolikt kommer att tvinga fram vissa reformer men inte leda till att regimerna störtas.

Konjunkturen i regionen kommer med all sannolikhet att mattas av på grund av de politiska oroligheterna, men länderna har förutsättningar att klara denna övergångsperiod. Länderna i regionen har låg extern skuldsättning och betydande valutareserver.

Den pågående konflikten i Libyen har lamslagit landets ekonomi. EKN har sedan slutet av februari stängt för ny garantigivning för affärer i landet.

Ekonomiska reformer i Turkiet

Den politiska och ekonomiska utvecklingen i Turkiet har varit gynnsam efter finanskrisen. Bytesbalansen visar underskott men tack vare de ekonomiska reformer som genomförs och ett ökat internationellt förtroende för den turkiska ekonomin är underskottet hanterbart. Turkiet ligger oförändrat i landriskklass 4.

Investeringsbehov på Balkan

För många länder på Balkan fortsätter politiska konflikter att skapa instabilitet, som fördröjer ett framtida EU-medlemskap. Det finns en stor potential för svensk export i dessa länder, tack vare stora investeringsbehov inom industri och infrastruktur. Positivt för många projekt är den finansiering som EU bidrar med.

Återhämtning i OSS-länderna

Gemensamt för OSS-länderna är att banksystemen drabbades hårt under finanskrisen. Även om läget inte längre är akut brottas flera banker med dålig lönsamhet.Utlåningen till företagen hämmas av detta men många företag återhämtar sig ändå.

Mycket av regionens infrastruktur härrör från sovjettiden och investeringsbehoven i infrastruktur är stora. Svenska företag har stora möjligheter att möta dessa behov.

Ryssland och Kazakstan har gynnats av stigande råvarupriser, särskilt de stigande olje- och gaspriserna. Till följd av detta har bytesbalansen stärkts.

Ukraina befinner sig fortfarande i ett problematiskt läge. Den nuvarande politiska ledningen ser dock ut att i stora drag genomföra de reformer som är nödvändiga.

EKN gör fler exportaffärer möjliga genom garanterad betalning och riskhantering. EKN kan bistå de svenska exportföretagens expansion i Nordafrika, OSS och Östeuropa. Under 2010 utfärdades garantier för drygt 700 mkr i Nordafrika, knappt 6 mdr kr för Balkan, 3 mdr kr för OSS och drygt 100 mkr i Öst-och Centraleuropa.  

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.


Kontaktpersoner

http://www.ekn.se/