2011-11-16 Nyhet

Finansiell oro ökar EKN:s garantier

Tillväxtländerna är allt viktigare för svensk export och EKN behövs för expansionen på dessa marknader. Samtidigt ökar efterfrågan på EKN:s tjänster för affärer i OECD-länder, i tider av stor osäkerhet.

Volymen på utfärdade garantier uppgick till 40 miljarder kronor under perioden
1 januari – 30 september. Det är den högsta garantigivning för EKN, jämfört med motsvarande period tidigare år, bortsett från de tillfälliga lösningar som EKN erbjöd under åren 2009 och första halvåret 2010.

Världsekonomin är på väg in i en fas av lägre tillväxt än tidigare prognosticerat. Framför allt påverkas högt skuldsatta utvecklade länder. Utvecklings- och tillväxtländer påverkas också, men i mindre utsträckning.

- EKN:s rekordhöga garantigivning kan förklaras med både den ökande finansiella oron och att tillväxtländerna blir allt viktigare för den svenska exporten, säger generaldirektör Karin Apelman.

Resultatet för perioden blev 867 miljoner kronor, jämfört med -949 miljoner kronor samma period föregående år. Den huvudsakliga förklaringen till det starka resultatet och skillnaden jämfört med resultatet den sista september 2010 är att årets reserveringsbehov är avsevärt mindre än det var den sista september 2010.

- EKN har en stark finansiell ställning och kapacitet att bistå den svenska exporten, säger generaldirektör Karin Apelman.

 


Läs mer

Kontaktpersoner

Beatrice Arnesson
Kommunikationschef
08-7880036

http://www.ekn.se/