2011-08-31 Nyhet

Mer konkurrenskraftiga premier

Exportkreditinstituten inom OECD, inklusive EKN har utvidgat sin överenskommelse om konkurrensneutrala premier för kredittider över två år. Från den 1 september 2011 utvidgas överenskommelsen om minimipremier till att gälla även privata köpare, från att tidigare varit begränsad till statliga köpare.

Överenskommelsen, som nu omfattar premier för både privata och statliga köpare innebär att konkurrensneutraliteten mellan exportkreditinstitut inom OECD breddas och förbättras. 

Den nya överenskommelsen bygger på det befintliga systemet med åtta landriskklasser, 0-7. Detta har kompletterats med nya köparkategorier. Exportkreditinstituten har enats om en lägsta tillåtna premie per köparkategori och landriskklass.  Placeringen av köpare i köparkategori vägleds antingen av en extern rating eller med hjälp av de kvalitativa definitioner som ingår i överenskommelsen.

Högre krav än tidigare ställs på marknadsreferenser för affärer i euro-länder och höginkomstländer inom OECD, dvs länder i landriskklass 0. Detta gäller i synnerhet för affärer över 100 miljoner kronor. De referenser som kreditinstituten kan använda är bland annat priser på företagsobligationer, CDS (kreditderivat) eller priser på lånemarknaden. 

Samtidigt lägre premier

EKN:s premienivåer har justerats och uppdaterats. Detta innebär att EKN sänker premienivån för några köparkategorier i vissa landriskklasser.  Framför allt gäller det för köpare med lägre kreditvärdighet i länder med bra landriskklassificeringar.

 

Köparkategorier som berörs av premiesänkningen

Landriskklass 1: Köparkategori C-F

Landriskklass 2: Köparkategori D-F

Landriskklass 3: Köparkategori C samt E-F

Landriskklass 4: Köparkategori F

Landriskklass 5: Köparkategori E-F

Landriskklass 6: Köparkategori B

Landriskklass 7: Köparkategori B

 

Exempel på affär där premien blir lägre efter den 1 september

En köpare som klassats som ”E”, dvs med relativt svag kreditvärdighet.

Kreditbelopp: 100 miljoner kronor

Land: Indien (landklass 3)

Kreditränta: 4%

Utbetalningstid: 3 mån

Kredittid: 5 år

Premien sjunker från 7,58%  till 7,02%. I detta exempel blir premien 476 000 kr lägre.

 


Kontaktpersoner

Beatrice Arnesson
Kommunikationschef
08-788 00 36

http://www.ekn.se/