2011-11-10 Nyhet

Positiv utveckling i Afrika

Tillväxt och naturtillgångar ger goda framtidsutsikter. EKN uppgraderar riskklassificeringen på tre länder söder om Sahara.

Den nyligen genomförda översynen av länderna i Afrika söder om Sahara föranledde ändringar av landklassningen för tre länder. Ghana och Kap Verde uppgraderades från landriskklass 6 till 5 och Kongo Brazzaville uppgraderas från landriskklass 7 till 6. Uppgraderingarna är uttryck för en generellt sett positiv ekonomisk utveckling i Afrika söder om Sahara, vilket har lett till att EKN kontinuerligt kunnat vara allt mer positiv och öppen för garantigivning i regionen.

Afrika drabbades i mindre utsträckning av den globala finanskrisen och återhämtningen var snabbare än världsgenomsnittet. Den positiva utvecklingen förväntas fortsätta framöver, även om Afrikas tillväxtprognos sannolikt kommer att behöva nedrevideras till följd av den svaga utvecklingen i Euroområdet, som alltjämt är regionens största handelspartner.

De råvaruproducerande länderna är regionens draglok. Satsningen på oljeproduktion är en starkt bidragande orsak till att den ekonomiska situationen i Ghana har förbättrats under 2011. Även Kongo Brazzaville exporterar olja, och har dessutom nyligen fått omfattande skuldavskrivningar, vilket har gynnat landets ekonomi och statsfinanser. Under 2011 har Kap Verdes ekonomi återhämtat sig. Bättre framtidsutsikter för landet bidrog till uppgraderingen av landriskklassen.

Genom garanterad betalning och riskhantering kan svenska företag etablera sig på ett tidigt stadium och därmed ta marknadsandelar på tillväxtmarknader i Afrika. EKN:s utestående garantier för export till Afrika söder om Sahara uppgick vid halvårsskiftet 2011 till 17,6 miljarder kronor. EKN:s totala utestående garantivolym uppgick vid samma tidpunkt till 193,2 miljarder kronor. Under 2010 utfärdades garantier för knappt 4,6 miljarder kronor för affärer i länder i Afrika söder om Sahara. 

 

..............................................................................................................................................

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer dess kreditvärdighet och betalningsförmåga. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt vid årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.

 


Kontaktpersoner

Stefan Karlsson
Chef för Risk Advisory & CSR
08-7880002

Beatrice Arnesson
Kommunikationschef
08-7880036

http://www.ekn.se/