2011-01-04 Pressmeddelande

Stark återhämtning i Afrika söder om Sahara

Den starka utvecklingen i Afrika söder om Sahara har gjort att EKN öppnar för mer garantigivning i regionen.

Vid den senaste översynen uppgraderades Nigeria och Gabon till landriskklass 5. Samtidigt nedgraderades Kap Verde till landriskklass 6.

Tillväxten i Afrika söder om Sahara förväntas av IMF bli drygt fem procent under år 2011. De råvaruproducerande länderna är regionens draglok, medan utvecklingen kommer att hållas tillbaka av konflikter på vissa håll.

EKN:s syn på Afrika söder om Sahara

Länderna i Afrika söder om Sahara drabbades inte lika hårt av den globala finanskrisen och återhämtningen för länderna i regionen är snabbare än för världsgenomsnittet. Detta beror delvis på det ekonomiska reformarbete som har bedrivits i många länder, vilket har resulterat i en mer motståndskraftig makroekonomi. Flera länder i regionen har också gynnats av de senaste årens höga råvarupriser och en hög efterfrågan på råvaror, särskilt från Kina. Ett flertal länder har fått skuldavskrivningar, nu senast Demokratiska Republiken Kongo, Republiken Kongo och Burundi, vilket lett till ett ökat manöverutrymme för tillväxtfrämjande åtgärder. Skuldavskrivningarna har gjorts inom det multilaterala initiativet HIPC (Heavily Indebted Poor Country).

Återhämtningen väntas fortsätta under de kommande åren, pådriven av de råvaruexporterande länderna i ljuset av fortsatt höga råvarupriser. Optimismen är stor i länder som Ghana och Uganda, som inom kort förväntas börja utvinna olja och därmed attrahera ett ökat inflöde av utländska investeringar. Den starka ekonomiska utvecklingen i Kina väntas leda till en fortsatt hög efterfrågan på afrikanska råvaror, vilket kan kompensera för den svaga utvecklingen i Euroområdet, som alltjämt är regionens största handelspartner.

De främsta hoten mot den positiva utvecklingen finns på det politiska och institutionella planet. År 2011 ser ut att omgärdas av viss osäkerhet till följd av val och folkomröstningar i bland annat Nigeria och Sudan. Den uppblossande konflikten i Elfenbenskusten kommer att lägga band på landets ekonomiska tillväxt, och riskerar dessutom att bromsa utvecklingen i angränsande länder i Västafrika.

Afrikas institutionella kapacitet och företagsklimat är generellt alltjämt bristfälligt och präglas av korruption, brist på transparens och omfattande byråkrati. En positiv utveckling kan dock skönjas vilket också bekräftas av olika index som mäter länders affärsmiljö. I takt med att många länder nu satsar på att förbättra infrastrukturen inklusive kraft- och telekomsektorn, öppnas emellertid möjligheter för den svenska exportindustrin.

EKN gör fler exportaffärer möjliga genom garanterad betalning och riskhantering. Svenska företag kan etablera sig på ett tidigt stadium och därmed ta marknadsandelar på tillväxtmarknader i Afrika. Från januari till och med november 2010 utfärdade EKN garantier för 3,2 miljarder kronor för affärer till Afrika söder om Sahara, vilket motsvarar omkring en femtedel av den totala svenska exporten till regionen.

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.


Kontaktpersoner

Stefan Karlsson, Chef för Risk Advisory & CSR, stefan.karlsson ekn.se,
08-788 00 02
Beatrice Arnesson, Kommunikationschef, beatrice.arnesson ekn.se,
08-788 00 36

 


Kontaktpersoner

Carina Kampe
pressansvarig
08-788 01 66

http://www.ekn.se/