2012-04-13 Nyhet

EKN stänger för affärer i Mali

Negativ utveckling i Mali föranleder EKN att tillsvidare inte garantera exportaffärer till landet.

EKN har beslutat att tills vidare stänga för ny garantigivning på Mali. Orsaken är den militärkupp som genomfördes i slutet av mars, vilken raserade två decenniers demokrati samtidigt som den skapade svårigheter för landets ekonomi. I samband med kuppen har dessutom rebellgrupperingar tagit kontroll över de norra delarna av landet och ställt krav på självstyre. Kuppmakarna har de senaste dagarna lämnat en öppning för återgång till demokratiskt styre men den politiska osäkerheten är fortsatt stor liksom risken för eskalerad väpnad konflikt i norr.

Efterfrågan på EKN:s garantier för svenska exportaffärer till Mali har varit låg. Engagemanget uppgår endast till 10 miljoner kronor. 

 

______________________________________________________________________

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder. 


Kontaktpersoner

Beatrice Arnesson
kommunikationschef
08-788 00 36, 070-52 52 350

http://www.ekn.se/