2012-04-13 Nyhet

EKN uppgraderar Indonesien

Den positiva utvecklingen i Indonesien gör att EKN uppgraderar landet till en landrisklass med lägre betalningsrisk – från klass fyra till tre. Under de senaste tio åren harIndonesiens positiva utveckling medfört att EKN uppgraderat landet fyra steg.

Indonesien - som drabbades hårt av Asienkrisen i slutet av 90-talet - har de senaste tio åren utvecklats  positivt med en genomsnittlig årlig tillväxt på cirka 5,5 procent, 2002-2011. Det har också inneburit att betalningsrisken, i samband med affärer i Indonesien, succesivt har minskat. Sedan 2002 har EKN uppgraderat Indonesiens landriskklass fyra steg – från den högsta risklassen  sju till klass tre.

- Vi har en optimistisk syn på Indonesiens framtidsutsikter, säger Stefan Karlsson, chefsanalytiker på EKN. Landet utvecklas starkt och benämns som ett av världens främsta tillväxtländer - ett nytt ”I” i BRIIC (Brasilien, Ryssland, Indien, Indonesien och Kina).

Indonesien är med sina 238 miljoner invånare ett av världens största länder och den inhemska ekonomin är stor och diversifierad. En växande medelklass och betydande naturresurser bidrar till ett ökat intresse för investeringar från utlandet. Samtidigt har  landets tillverkningsindustri - som stagnerade i samband med Asienkrisen - börjat visa livstecken, vilket också bidrar till att utländska företag stärkar sin närvaro i landet. Indonesien, som är en betydande råvaruexportör av bland annat kol, gynnas också av den starka efterfrågan i Asien. 

Landets styre har under en längre tid bedrivit en politik som bidragit till att Indonesiens externa och offentliga skuldbörda har minskat till hanterliga nivåer. Systemriskerna inom bankväsendet har också begränsats, vilket minskar ekonomins sårbarhet. 

- De positiva faktorerna bakom uppgraderingen stärker i första hand statens och landets externa betalningsförmåga, säger Stefan Karlsson.

- De förbättringarna som Indonesien åstadkommit på makronivå återspeglas däremot inte riktigt i landets affärs- och kreditmiljö som fortfarande är besvärlig, och utvecklingen går trögt. Reformklimatet är besvärligt och betydande institutionella och strukturella svagheter kvarstår. Hit hör till exempel brister i rättsväsende, korruptionsfrågor och en eftersatt infrastruktur, tillägger Stefan Karlsson.

EKN:s engagemang för svenska exportaffärer till Indonesien uppgår till knappt 7 miljarder kronor, varav merparten avser av telekomutrustning.

 

______________________________________________________________________

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.


Kontaktpersoner

Beatrice Arnesson
kommunikationschef
08-788 00 36, 070-52 52 350

http://www.ekn.se/