2012-02-08 Nyhet

EKN uppgraderar Lettland och Litauen och nedgraderar Egypten

Den positiva utvecklingen i Lettland och Litauen gör att EKN uppgraderar länderna till en landrisklass med lägre betalningsrisk. Samtidigt klassar EKN Egyptens betalningsrisk som högre efter den ökade politiska och ekonomiska osäkerheten i landet.

 – Återhämtningen i Lettland och Litauen har gått bra och utsikterna ser positiva ut, säger Stefan Karlsson, chefsanalytiker på EKN.

Lettland och Litauen drabbades hårt av finanskrisen 2008 men har lyckats minska den statsfinansiella och externa sårbarheten genom att vidta genomgripande reformer och åtstramningar. Båda länderna har upprätthållit sina valutors knutna växelkurs gentemot euron trots påfrestningarna sedan finanskrisen.

EKN uppgraderar ländernas landriskklass ett steg, Lettland till riskklass fyra och Litauen till riskklass tre.

Nya folkliga protester i Egypten har ökat osäkerheten i den påbörjade demokratiseringen av landet. EKN nedgraderar Egyptens landriskklass ett steg – från fyra till fem.

- I efterdyningarna av den arabiska våren är missnöjet stort över bristen på framsteg i den politiska och ekonomiska processen i Egypten, säger Stefan Karlsson. 

Egyptens ekonomiska förutsättningar försämrades under andra hälften av 2011. Valutareserven har minskat kraftigt och inkomsterna från bland annat turismen har inte återhämtat sig.

Under 2011 utfärdade EKN garantier uppgående till 770 miljoner kronor för svenska exportaffärer i de baltiska staterna och 2,6 miljarder kronor för affärer i Egypten. Garantigivningen för affärer i Egypten domineras av en investeringsgaranti på över 2 miljarder kronor.

 

Om EKN:s landriskklassning

EKN följer utvecklingen i världens länder och bedömer risken för betalningssvårigheter. Bedömningen sammanfattas i en landpolicy där vi anger landriskklass från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. Bedömningen görs kontinuerligt samt i årliga regiongenomgångar i samverkan med övriga OECD-länder.


Kontaktpersoner

Beatrice Arnesson
Kommunikationschef
08-788 00 36, 070-52 52 350

http://www.ekn.se/