2012-11-01 Nyhet

Efterfrågan på EKN:s garantier fortsätter öka

EKN DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2012: Turbulensen på de finansiella marknaderna har dämpats något men oron kvarstår. Under perioden har EKN:s offertvolym ökat med över 50 procent. Även garantivolymen är fortsatt hög.

Under tredje kvartalet var garantigivningen hög och affärer för 16,0 miljarder kronor garanterades, vilket kan jämföras med en garantigivning om 10,0 miljarder första kvartalet och 15,7 miljarder andra kvartalet i år.

Den ekonomiska tillväxten i tillväxt- och utvecklingsländerna, väntas överlag fortsätta på en hög nivå. Dessa marknader blir allt viktigare för de svenska exportföretagen, vilket tillsammans med oron på finansmarknaderna förklarar ökningen av EKN:s offert- och garantivolymer.

-Finansiell oro har börjat bli ett normalläge och EKN:s garantier är många gånger en förutsättning för den finansiering som behövs för att affärerna ska bli av, säger generaldirektör Karin Apelman.

Resultatet för perioden blev 1,68 miljarder kronor, jämfört med 0,95 miljarder kronor samma period föregående år. Den huvudsakliga förklaringen till det starka resultatet jämfört med motsvarande period föregående år är fortsatt låga skadekostnader och ett mindre reserveringsbehov.

- EKN har en fortsatt stark finansiell ställning och kapacitet att garantera ytterligare affärer tillsammans med de svenska exportörerna, säger generaldirektör Karin Apelman.


PDF delårsrapport och pressmeddelande

Kontaktpersoner

Beatrice Arnesson
kommunikationschef
08-7880036

http://www.ekn.se/