2015-08-24 Pressmeddelande

Första halvåret 2015: Tillväxtmarknader dominerar garantivolymen

Efterfrågan på EKN:s garantier är störst för export till tillväxtmarknader och garantivolymen för små och medelstora företag är rekordhög.

Under första halvåret 2015 garanterade EKN 807 exportaffärer till 101 länder, till ett värde av 16,7 miljarder kronor. Av det totala värdet stod export till tillväxtmarknader för 79 procent. Förra året var andelen 65 procent.

 – EKN:s garantier ökar tillgängligheten till tillväxtmarknader för svensk exportnäring. Vi har en viktig roll att möjliggöra exportaffärer på marknader där riskkapaciteten hos andra aktörer är begränsad, säger EKN:s generaldirektör Karin Apelman.

 Garantivolymen ökade med åtta procent jämfört med samma period föregående år. Export av telekomutrustning stod för nära hälften av garantigivningen. EKN:s garantier till små och medelstora företag ökade med 71 procent till rekordhöga 1,3 miljarder kronor.

 – Satsningen på att nå ut till fler små och medelstora företag med EKN:s erbjudande stimulerar exporten till snabbväxande marknader, säger EKN:s generaldirektör Karin Apelman.

 EKN:s offertvolym uppgick till 32,6 miljarder kronor, en ökning med 29 procent jämfört med samma period föregående år. Den höga offertvolymen beror på några få stora affärer.

 

Periodens affärer

jan-jun 2015

jan-jun 2014

Offerter, antal

886

851

Offertvolym, mkr

32 559

25 264

Garanterade affärer, antal

807

761

Garantivolym, mkr

16 716

15 414

Skadeutbetalningar

188

323

Periodens resultat, mkr

992

809

Utestående exponering och ackumulerat resultat, mkr

2015-06-30

2014-12-31

Utestående offerter

120 923

125 814

Utestående garantier

171 696

174 245

Reservering för risken i engagemanget

5 354

5 412

Eget kapital

23 779

25 075


Första halvåret 2015

Kontaktpersoner

Carina Kampe
pressansvarig
08-788 01 66

http://www.ekn.se/