2016-08-23 Pressmeddelande

EKN jan-jun 2016: Garantigivning i nivå med föregående år

EKN garanterade 893 exportaffärer för 16,7 miljarder kronor till 113 länder under första halvåret 2016. Intresset för Iran märks i periodens offertgivning.

– Trots en låg tillväxttakt i världsekonomin och politisk oro på flera håll finns affärsmöjligheter som svenska företag tar tillvara på runt om i världen. EKN:s garantier bidrar till att göra dessa affärer och marknader tillgängliga och möjliggör för företagen att erbjuda konkurrenskraftiga betalningsvillkor, säger Anna-Karin Jatko, EKN:s generaldirektör.

En betydligt större andel av garantivolymen än föregående år – 42 procent jämfört med 18 procent - är för affärer till höginkomstländer. Periodens tre största garanterade affärer har gått till höginkomstländer inom OECD och flera av de garanterade affärerna har varit telekomaffärer i Europa.

Periodens offertvolym uppgick till 24,0 miljarder kronor, jämfört med 32,6 miljarder kronor föregående år. Några av de större offerterna är för affärer till Iran.

 – Intresset från exportföretagen för EKN:s möjlighet att garantera affärer till Iran, i och med sanktionslättnaderna, har varit stort, säger Anna-Karin Jatko.

Skadeutbetalningar och reserveringar för kommande skadeutbildningar har ökat under perioden och medför ett negativt resultat om 1 758 miljoner kronor.

– Ökningen av reserveringar och skadeutbetalningar är huvudsakligen relaterade till några större affärer. EKN kan, med sin starka finansiella ställning, hantera skador med egna medel, säger Anna-Karin Jatko.

 

Periodens affärer

jan-jun 2016

jan-jun 2015

Offerter, antal

1 071

886

Offervolym, mkr

24 036

32 559

Garanterade affärer, antal

893

807

Garantivolym, mkr

16 720

16 716

Skadeutbetalningar

-708

-188

Periodens resultat, mkr

-1 758

992

 

Utestående exponering och ackumulerat resultat, mkr

2016-06-30

2015-12-31

Utestående offerter

74 923

120 923

Utestående garantier

193 070

171 696

Reservering för risken i engagemanget

12 396

5 354

Eget kapital

20 979

23 779

 

 


Läs mer

Kontaktpersoner

Carina Kampe
pressansvarig
08-788 01 66

http://www.ekn.se/