Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi hanterar de personuppgifter som samlas in genom webbplatsen ekn.se och i övrigt hanteras i EKN:s verksamhet.

Dataskyddsombud

EKN är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs i EKN:s verksamhet och på webbplatsen ekn.se. Har du frågor? Kontakta EKN:s Dataskyddsombud, Eva Kullberg Tideman, på e-post: dpo@ekn.se.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer och e-postadress. I dataskyddsförordningen finns regler för hur personuppgifter får behandlas.

Läs mer om dataskyddsförordningen på Datainspektionens hemsida.

Laglig grund

Dataskyddsförordningen anger att varje behandling av personuppgifter måste baseras på en laglig grund.

Allmänt intresse

Laglig grund för behandling av personuppgifter på EKN är som utgångspunkt att EKN utför en uppgift av allmänt intresse. Vägledning för att säkerställa att EKN utför en personuppgiftsbehandling av allmänt intresse finns bland annat i EKN:s instruktion och EKN:s regleringsbrev.

Nedan följer några exempel från 2 § Förordning (2007:1217) med instruktion för Exportkreditnämnden som visar när EKN utför uppgifter av allmänt intresse.

2 § Myndigheten ska särskilt:

1. pröva förutsättningarna för beviljande av garanti,

7. informera om de garantiformer myndigheten erbjuder och om de allmänna förutsättningar och villkor som gäller för att få garanti,

8. följa den internationella utvecklingen inom myndighetens ansvarsområde,

Nedan följer även några utdrag ur EKN:s Regleringsbrev som belyser när EKN utför uppgifter av allmänt intresse:

 • EKN ska främja svensk export genom att utfärda garantier.
 • EKN ska samverka med andra svenska exportfrämjande aktörer och presenteras som en del av Sveriges samlade exportfrämjande.
 • EKN ska fortsätta satsningen på att öka kännedomen bland små och medelstora företag om sina tjänster.

Rättslig förpliktelse

I vissa fall behandlas personuppgifter på EKN med stöd av rättslig förpliktelse, till exempel enligt Bokföringslagen.

Samtycke

I vissa fall behandlas personuppgifter på EKN med stöd av samtycke. Samtycke ska lämnas frivilligt och vara möjligt att när som helst återkalla. Samtycket ska tydligt gå att särskilja från övrig text och information. Samtycke lämnas skriftligt eller muntligt.

Ändamål för behandlingen

EKN behandlar personuppgifter i flera olika situationer. EKN behandlar personuppgifterna i enlighet med Tryckfrihetsförordningen (1949:105) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Personuppgifter som lämnas till oss behandlas exempelvis för att vi ska kunna hantera:

 • ansökningar om garantier
 • bedömning av relevanta parter, till exempel garantitagare och köpare
 • skadeärenden
 • anställningar respektive ansökningar om anställning
 • kommunicera information om EKN:s erbjudande
 • bjuda in till event
 • beställningar av rapporter m.m.
 • inköp från leverantörer
 • hantering av e-post
 • bevarande av allmän handling enligt gällande arkiveringslagstiftning.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång

Du har rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos EKN. EKN har rätt att ta ut rimlig avgift för administrativa kostnader för eventuell ytterligare utlämning av information om personuppgifter. EKN tillhandahåller informationen i ett elektroniskt format om förfrågan skickats in i ett elektroniskt format.

Rätt att begära rättelse

Du har rätt att begära rättelse om EKN har behandlat/behandlar uppgifter om dig felaktigt.

Om du bedömer att EKNs behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen har du rätt att klaga till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter Datainspektionen
Telefonnummer: 08-657 61 00
E-postadress: datainspektionen@datainspektionen.se

Dokument

Interna regler hantering av personuppgiftsfrågor 2018