Checklista – ansökan om skadeersättning

Det här ska din ansökan om skadeersättning innehålla.

 • En redogörelse för grunderna till begäran om skadeersättning om detta inte framgår av tidigare korrespondens mellan dig och EKN.
 • En redogörelse för hur den obetalda fordran är beräknad; fordrans belopp, upplupen ränta och eventuell dröjsmålsränta.
 • Information om du har fått betalt för en fordran som inte är garanterad av EKN.
 • Information om du har återtagit den exporterade varan och i så fall om du har sålt den vidare och till vilket pris.
 • Information om du har tagit någon säkerhet i anspråk och i så fall värdet på säkerheten.
 • Kopior av relevanta dokument, till exempel:
  • Fakturor 
  • Kravbrev till köparen eller låntagaren
  • Kravbrev till en borgensman
  • Växlar eller växelprotestprotokoll
  • Handlingar som visar att köparen eller låntagaren har kommit på obestånd
  • Handlingar som visar att du har bevakat din fordran – eller att banken har bevakat sin fordran – i köparens eller låntagarens konkurs
  • Deponeringsbevis, det vill säga en handling som visar att fordran har betalats i lokal valuta.
 • Överlåtelsehandling – finns i olika versioner beroende på om garantitagaren är bank eller exportör, samt om fordran är överlåten till refinansiär.

Förutom ovanstående handlingar kan EKN komma att begära ytterligare handlingar, så som originalhandlingar, om det är nödvändigt i arbetet med att få din fordran betalad.